برنامهريزى براى شبمانى

TOURISM - - كولهپشتي -

■ تنگـه »هلت« به موازات آزادراه 5 (خرمآباد- انديمشك) قرار گرفته است و تا چند كيلومتر دورتر مكان مسكونى وجود ندارد.

بنابرايــن ميتوانيــد بــراى اقامــت و شــبمانى به شهرســتان پلدختر كــه در فاصله تقريبــى 73 كيلومترى از تنگــه »هلــت« قرار دارد، برويــد و از مراكز رفاهى و اقامتى آنجا بهرهمند شــويد. در نزديكى تنگه چند روستا از جمله روســتاى پاعلم (23 كيلومتــرى تنگه) و كركى )19 كيلومترى تنگه) وجود دارد كه ميتوانيد شــب خود را آنجــا بگذرانيد يــا اينكه به ســمت تالابهاى پلدختر برويد و در نزديكى آنجا كمپ بزنيد. توجه كنيد محدوده تالابها، منطقه شكارممنوع است، بنابراين با فاصله زياد از تالابهــا كمپ بزنيد. اگر در فصلهاى پاييز يا بهار كه زمان كوچ پرندگان است، به تنگه ميرويد، به هيچ عنوان در منطقه كمپ نزنيد. همچنين ميتوانيد به خرمآباد برويد و در هتل اقامت داشته باشيد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.