»هلد«؛ تولدى دوباره

TOURISM - - كولهپشتي -

■ بهتر است بدانيم كه شكلگيرى تنگه »هلت« يا »هلد« خرمآباد، اين پديده زيباى طبيعى بسيار زمانبر بوده است. ميليونها سال طول ميكشد كه يك رودخانه از قله يك كوه، آرامآرام سنگهاى سخت را بشكافد و مسيرى را در ميان كوه باز كند و چنين پديده شگفتانگيزى را به وجود آورد.

گمان ميرود كه در ســالهاى گذشــته ورودى تنگه به شكل سد يا درياچهاى بوده و پس از آمدن سيلاب، آب مسير خود را باز كرده و بعد از آن بخش ورودى تنگه نمايان شده است.

تنگ يا تنگه؟ در زبــان عاميانه واژه تنگــه به جاى تنگ بهكار ميرود اما خوب اســت بدانيم كه تنگه شعبهاى از دريا، بين دو خشــكى اســت كه دو دريا را به هم مرتبط ميســازد اما تنگ به دره كوه گفته ميشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.