پيگيرىها براى طرح مسير گردشگرى كارون ادامه دارد

TOURISM - - چهار گوشه ايران -

رئيــس اداره ميراثفرهنگــى، صنايعدســتى و گردشــگرى كارون از پيگيرى طرح مســير گردشــگرى اين شهرســتان در مســير پل پنجم اهواز، روستاى عميره، روستاى مظفريه، روستاى غزاويه بزرگ و روستاى طرفاى خبر داد.

به گزارش ايلنا، حســن ناصر بيان كرد: پيگيرى طرح مسير گردشگرى آبى شهرســتان در چندين نوبــت بهمنظور رفع موانع موجــود و مكانيابى مناســب براى احداث اســكله و تعريف يك مسير گردشــگرى با جاذبههاى متفاوت در مســير گردشگرى شهرستان ازجمله اقدامات مهم ميراثفرهنگى كارون بود.

رئيس اداره ميراثفرهنگى، صنايعدســتى و گردشگرى كارون خبر داد: پيگيرى و چندين نوبت بازديد بهمنظور ايجاد يك مجتمع تفريحى و اقامتى در روســتاى عطيش با همــكارى فرماندارى شهرســتان و پيگيرى معاونت گردشگرى ادارهكل ميراثفرهنگى خوزســتان، احياى پخت كلوچه محلى و ســنتى مظفريه و همچنين احياى توليد كفش چرم دستدوز استاد معاوى نيز از ديگر اقدامات اين اداره در نيمه نخست سال جارى بود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.