ساختمان هلالاحمر قديم خرمشهر در دست مرمتگران

TOURISM - - چهار گوشه ايران -

رئيس اداره ميراثفرهنگى، صنايعدســتى و گردشگرى خرمشهر گفت: همزمــان با هفته گردشــگرى، فاز اول مرمت ســاختمان ثبت ملى هلالاحمر موسوم به كنسولگرى آغاز شد.

به گزارش مهر، سجاد پاكگوهر بيان كرد: ساختمان ثبت ملى هلالاحمر بنايي آجرى بوده كه با گذشت زمانى در حدود 100 سال از عمرش همچنان اســتوار است كه مقرر شــد با آغاز مرمت، در يك كاربرى جديد و متناسب احيا شــود.وى از احياى اين ســاختمان طى ســه فاز اجرايى خبر داد و اظهار كرد: فاز نخســت همزمان با هفته گردشــگرى با اعتبارى معادل 560ميليون ريال از محل اعتبارات ادارهكل ميراثفرهنگى خوزستان آغاز شد.

رئيس اداره ميراثفرهنگى خرمشهر به تشريح روند اجراى فاز نخست پروژه پرداخت و گفت: در اين مرحله از مرمت، احداث ديوار پيرامون بنا و نيز ساماندهى اوليه فضاى حياط ساختمان در برنامه كار قرار گرفته است.

وى از تبديلشدن اين بناى كهن به موزه صنايعدستى خبر داد و گفت: اين ســاختمان طبق طرح احياي در نظر گرفتهشــده، قرار است پس از مرمت كامــل بهعنوان موزه صنايعدســتى و نيز اداره ميراثفرهنگى خرمشــهر به بهرهبردار ىبرسد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.