گردشگرهلندى: سفر به ايران توصيه پدر و مادرم بود

TOURISM - - مسافر -

يك گردشگر هلندى گفت: ايران داراى تاريــخ و مردمي بــا فرهنگى غنى اســت و جذابيتهاى ويژهاى براى گردشگران دارد.

»جاســپر جاكوبــز« 26 ســاله كــه به همراه همســرش رايان سفرى چند هفتهاى به شــهرهاى مختلف ايران داشته و هماكنون در كرمان حضور دارد، روز جمعه در گفتوگو بــا ايرنــا افزود: طى ســه هفته از شــهرهاى تهران، قم، كاشان، يزد، كرمان و شيراز ديدن كردهايــم. صميميت توأم با تواضع مردم اين شــهرها براى ما لذتبخش بوده است. وى با بيان اينكه تصوير نادرستى از ايران در دنياى غرب وجود دارد، اظهــار اميدوارى كرد كه ايــن تصوير بر مبناى واقعيــات امروزى در دنياى غرب تغيير كند.

اين دو دانشجوى دكترا افزودند: وقتى مردم (دوســتان و همكاران) در هلند شنيدند كه مــا ميخواهيم به ايــران بياييم، برخى از آنها گفتند: »چرا ايران؟ آيا ايران امن است؟« كه ما به آنها قاطعانه پاسخ داديم »بله«، زيرا پدر و مادر ما در ســال گذشته به ايران سفر كرده بودند و تمايل زيادى داشتند كه سفر به ايران و كرمان را تجربــه كنيم. ايران نهتنها امن اســت، بلكه كشــورى زيبا بــا مردمي بسيار صميمي است و در هر نقطهاى كه قدم ميگذاشتيم، به ما »خوشامد« ميگفتند.

اين زن و شوهر دانشجو گفتند: صحبت بــا مردم بومي براى ما بســيار خوشــايند و لذتبخــش اســت و دو مزيــت دارد؛ اول آنكه ســطح دانش ما را در رابطه با فرهنگ و تاريخ منطقه بــالا خواهد برد و دوم اينكه اطلاعات فوق ميتواند در جذب گردشــگر مؤثر باشد.

آنها بر اين باورند كه قراردادن نظرات و پيشــنهادات در فضــاى مجــازى به دليل اهميت، جهانشمولبودن و تحولات ديجيتالى ميتواند باعث ترغيب ساير گردشگران براى بازديد از جاذبههاى گردشگرى ايران شود.

رايــان ادامــه داد: مردم ايران بســيار مهماننواز هســتند و خاطــرات خوبى را با آنها گذرانديم و در برنامه ســفرهاى آينده، ايــران را دوباره جاى خواهيم داد. اميدواريم ايرانيان همچنان صميميت با گردشــگران را حفظ كنند و كيفيت خدمات گردشــگرى را ارتقا بخشند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.