سوغات اين روزهاى آذربايجان

TOURISM - - گردشگري غذا -

اســتان آذربايجان شــرقى به دليل دارابــودن آبوهواى خاص و همجوارى با اســتانها و كشــورهاى ديگر داراى تنوع آدابورســوم قومى و قبيلــهاى بوده و بهتبــع آن مردمان اين ديار آدابورسوم بســيار متنوعى دارند. ازجمله اين آداب كه رابطــه زيادى با آبوهــوا و محصولات كشــاورزى آن دارد، مراســم مخصوص دوشابپزان است. مردم اين ديار بهخصوص شهرســتان اســكو همهســاله از اواخر شــهريور تا پايان فصل برداشت انگور با شيوههاى خاص خود به تهيه محصول دوشاب كه همان مرباى ســنتى امروزى اســت، اقدام مىكنند؛ البته اين مراســم امروزه رو به فراموشــى ميرود. طرز تهيه دوشاب از انگــور جذابيت خاصى دارد؛ بهطورى كه بــراى تهيه اين ماده شــيرين، باغداران پس از تلاش يك روزه براى استحصال آب انگور، در دمــادم غروب آفتاب آب انگور بهدســتآمده را با نوعى خاك سفيدرنگ مخلوط مىكنند. اين خاك زلالى خاصى به شــيره انگور مىبخشــد و غلظت و شــيرينى آن را افزايش مىدهد. با گذشــت 24 ساعت خاك تهنشين شده و شيره زلال انگور براى پخت از خاك تهنشينشده جدا و براى جوشاندن به ظروف مخصوص ريخته مىشود. پس از جوشآمدن شيره انگور، دوشاب براى مصرف آماده مىشود. مصرف اين محصول مقوى در آذربايجــان تــا همين چند سال پيش كه هنوز انواع و اقسام مرباها وارد خانههاى اين خطه نشده بود، چشمگير بود، اما با ورود انواع مرباها و حضور آنها در سفره شــهروندان و روستاييان دوشاب به حاشيه رانده شــد و هر روز بيش از پيش مردم با آن غريبه شــدند. خاصيت اصلى انواع شــيره، انرژىزابودن آن اســت و براى فصول سرد ســال كه بدن به انرژى بيشــترى براى گرمكــردن خود احتياج دارد، بهترين غذا محســوب مىشود. شــيره انگور بسيار مقوى بوده و براى كســانى كــه بر اثر يك بيمــارى طولانى يا عمل جراحى ضعيف شــدهاند، بسيار مفيد اســت. شيره انگور ضعف عمومى بدن و ضعف احشــا را معالجه و بدن را تقويت مىكند. براى اين منظور شــيره انگور را با شــير گاو و كمى پودر بادام مخلــوط كــرده و روزانه 2 تا 3 ليوان به بيمــار بدهيد تا قواى بدنش را سريعتر به دست آورد. شيره انگور درست مانند خود انگــور مقدار قابلتوجهــى ويتامين آ، بو ثدارد و در ضمن ضدنفخ هم اســت. براى درمان يرقان (زردى) شيره انگور را با كمى ســركه مخلوط مىكنند و به بيمار مىدهند. خوردن شيره انگور مخلوطشــده با كمى پودر زعفران، بــراى رفع هموغم، غضب شــديد و ضعــف اعصاب بســيار مفيد اســت و معالجه بايــد تا بهبودى ادامه داده شــود. بــراى درمان ككومك، شــيره انگور را بهتنهايى يا مخلــوط با نمك روى

لكهه امىمالند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.