هواپيماهاى رونسىسمينسياونسعمرانب اجلقسل:يم ايران نيست ■

نميتوان جان صدها مسافر را به خطر انداخت

TOURISM - - ايرانسرا -

ثابــت كرده اســت كــه هواپيماهاى روســى، قابليــت لازم بــراى بهكارگيرى در شــرايط آبوهوايــى ايران را ندارنــد و قابل اطمينان نيستند، حال نمىتوان جان صدها نفر انسان را به هواپيماهايى ســپرد كه در گذشــته كارنامه خوبى نداشتهاند. كيفيت و قدرت هواپيماهايى مانند ايربــاس و بوئينگ با هواپيماهايى مانند ســوخو بــه هيچ وجه قابل مقايســه نيســت و بهطــور حتم خريــد هواپيماهــاى اروپايى در اولويــت اصلى قــرار دارد. علــوى گفت: از طرف ديگر كيفيت و قدرت هواپيماهايى مانند ايرباس و بوئينگ با هواپيماهايى مانند سوخو به هيچوجه قابل مقايســه نيست و بهطور حتم خريد هواپيماهــاى اروپايى در اولويت اصلى قرار دارد. وى افزود: امروز حدود 50 درصد ناوگان هوايى كشــور دچار فرســودگى شده، از اينرو نوســازى اين ناوگان اجتنابناپذير اســت، اما اين ســؤال مطرح مىشــود كه آيا خريد هواپيماهاى روسى بهترين راهكار است؟ به نظر من راههاى بهترى در شرايط كنونى و با توجه به تحريم ايران وجود دارد.

علــوى ادامــه داد: در شــرايط كنونــى بهترين اقدام و استراتژى در اين رابطه، اجاره هواپيماهــاى نو يا در حد نو اســت، از اينرو با اقــدام، هم مىتــوان نــاوگان هواپيمايى را نوسازى كرد و هم مىتوان تحريمهاى صنعت

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.