زيلوىايرانى جهانىشد

TOURISM - - صفحه اول -

بـه گفتـه كارشناسـان، بـراى بيمارانـى كـه عضـلات ضعيفـي دارنـد يـا بعـد از عمـل جراحـى عضوى از بدنشـان بىحركت و بىاسـتفاده مانده، فيزيوتراپى در آبگـرم بهخصـوص آبگـرم »گلگير« مسجدسليمان بخشى از درمان است؛ چراكه مفاصل و عضـلات را در آب راحتتر تكان و ورزش مىدهنـد تا حركت عضو مستحكمتر و پيشرفتهتر شود

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.