مشكل ايرلاينهاى ايرانى در تركيه با مذاكرات حقوقى حل مىشود

TOURISM - - ايرانسرا -

در موافقتنامــه دوجانبــه خدمات هوايى ميــان دو دولــت ايران و تركيه شــرايطى براى برقــرارى پــرواز ميان دو كشــور بــه تصويب رســيده و در آن، كشــورها متعهــد شــدهاند تا زمينــه لازم بــراى انجام و پذيــرش پروازهاى بينالمللى را فراهم آورند. نماينده ســابق ايران در ايكائو معتقد است كه ايران مىتواند براساس راهحلهايى كه در توافقنامه پروازهاى مشترك با تركيه در نظر گرفته شــده، نسبت به موضوع تحريــم سوخترســانى به ايرلاينهــاى ايرانى اقدام و مقدمات برطرفشدن مشكلات موجود را فراهــم كند. عليرضا منظــرى در گفتوگو با ايســنا، اظهار كــرد: در موافقتنامــه دوجانبه خدمــات هوايى ميان دو دولت ايــران و تركيه شرايطى براى برقرارى پرواز ميان دو كشور به تصويب رسيده و در آن، كشورها متعهد شدهاند تا زمينه لازم بــراى انجام و پذيرش پروازهاى بينالمللــى را فراهــم آورنــد. وى با اشــاره به كاهــش نقش اجرايى دولــت در صنعت هوايى، اضافــه كرد: تــا زمانى كه عموماً شــركتهاى ارائهكننــده خدمــات از جمله سوخترســانها، دولتى بودند، فراهمكردن اين زمينه سادهتر بود و از زمانى كه شــركتهاى ارائهكننده سوخت خصوصى شدند، بديهى است ضوابط جديدى بر آنها حاكم باشد. معاون سابق سازمان هواپيمايى كشــورى، دربــاره شــرايط حاكم بر فــرودگاه اســتانبول نيز توضيح داد: در فرودگاه استانبول دو شــركت سوخترســان فعاليــت دارند و از اينرو مشــتريان مىتوانند بــا انتخاب يكى از اين گزينهها از آنها ســوخت تهيــه كنند و اگر يكــى از آنها امتناع كرد، بايــد از ديگرى تهيه شــود و چون انحصار وجود ندارد، در اين حوزه گزينههاى شــركتهاى ايرانــى مىتواند متنوع شــود. با اعــلام تبعيت شــركت سوخترســان ترك از تحريمهاى جديــد آمريكا، از روزهاى پايانى هفته گذشــته ايرلاينهــاى ايرانى براى سوختگيرى در فرودگاههاى تركيه با مشكلاتى مواجه شدهاند و اين مسئله براى مسافران برخى از پروازها نيز دردسرســاز شــده است. با وجود آنكه تركيه هنوز بهطور رســمي درباره چرايى اين اتفــاق توضيحى ارائه نكرده، اما ســازمان هواپيمايى كشــورى اعلام كــرده كه در تلاش اســت در كوتاهترين زمان ممكن سوختگيرى ايرلاينهاى ايرانى در تركيه از سر گرفته شود. بــا برقرارى 200 پــرواز برنامهاى هفتگى ميان دو كشور، تركيه يكى از اصلىترين گزينههاى سفرهاى شــهروندان ايرانى در ميان كشورهاى منطقه بهشمار مىرود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.