نه مار غولپيكري در »قلعهدختر« فيروزآباد است نه كوزههاي طلا

TOURISM - - ايرانسرا -

رئيس اداره ميراثفرهنگى، صنايعدســتى و گردشگرى فيروزآباد فارس گفت: فيلم منتشرشــده در فضــاى مجازى كه مار غولپيكرى را به تصوير كشــيده، متعلق به منطقه قلعه دختر اين شهرســتان نيســت. درنا شهبازى در گفتوگو با ايرنا، افزود: بررســى انواع مورچههايى كه در اين فيلم و در اطراف مار ديده ميشــوند، نشــان ميدهــد كه ايــن تصاوير متعلق به منطقه قلعه دختر و شهرســتان فيروزآباد نيســت. وى ادامه داد: احتمال دارد منتشــركنندگان اين كليپ بــا بزرگنمايى درصدد ناامن جلوهدادن منطقه قلعه دختر فيروزآباد باشــند، در صورتى كه نگهبانان محيطزيســت و يــگان حفاظت ميراثفرهنگى اين شهرســتان بهصورت شــبانهروزى در اين محل گشــتزنى ميكنند تا محيطى امن براى بازديدكنندگان از اين اثر تاريخى ارزشمند فراهــم آورنــد. در روزهاى اخير فيلمي در فضاى مجازى منتشــر شــد كه يك مار آتشــينرنگ را نشــان ميداد. در توضيح اين كليپ آمده بود كه اين فيلم متعلق به منطقه قلعه دختر فيروزآباد است.

كوزههاى تاريخى كه با شايعه از سكه پر شد

رئيس اداره ميراثفرهنگى، صنايعدستى و گردشگرى فيروزآباد فارس در بخش ديگــرى از اين گفتوگو اظهار داشــت: مدتى قبل در پــى حفارى فاضلاب واقع در خيابان آزادى جنوبى فيروزآباد دو كوزه شكسته متعلق به دوره ساسانى مشاهده شد كه مأموران نيروى انتظامي و ميراثفرهنگى در محل حاضر شدند و اين دو كوزه را براى بررســى و حفاظت به اداره ميراثفرهنگى اين شهرستان منتقل كردند. شهبازى افزود: در پى اين رخداد شــايعاتى در فضاى مجازى منتشر شد كه دو كوزه پيداشده پر از ســكههاى طلا بودهاند كه اين مسئله كذب اســت. وى ادامه داد: مردم نبايد به شــايعات فضاى مجازى توجه كنند و اخبار صحيح را تنها از مبادى رســمي پيگيرى و دنبال كنند. قلعه دختر محوطهاى باســتانى متعلق به دوره ساســانيان است كه در 6 كيلومترى جاده فيروزآباد به شــيراز و در دامنه كوهى مشرف به اين جاده قرار دارد. فيروزآباد در حدود 90 كيلومترى جنوب شيراز است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.