فرصت اجلاس جهانى گردشگرى را بهسادگى از دست ندهيم

TOURISM - - ايرانسرا -

بالاخره پس از مدتها انتظار، 12 تا 14 نوامبر 2018 مصادف با 21 تا 23 آبان همدان به نمايندگى از جمهورى اســلامى ايران، ميزبان چهلمين اجــلاس اعضاى وابســته ســازمان جهانى گردشگرى خواهد بود تا بــار ديگر اقتــدار و عظمت ايران و ايرانيــان را به رخ جهانيان بكشــد و ثابت كند فضاســازىهاى شــكلگرفته در دنيا پيرامــون ايــران گزافهگويى بيش نيســت و نخواهد بود. اين اجلاس در حالى برگزار مىشود كه دشمنان ايران بار ديگــر تصميم دارند با ايجاد فضــاى ايرانگريزى در دنيا، اين كشور هميشه مستقل را منزوى كرده و به اهداف شوم خود دســت پيدا كنند، اما زهى خيال باطل! چون راهى كه در پيش گرفتهاند، به تركستان است.

برگــزارى اجــلاس ســازمان جهانى گردشــگرى با حضور دبيركل و هيئترئيسه اين سازمان، اساتيد برجسته و فعالان شــاخص حوزه گردشــگرى جهان در اين شرايط بهترين فرصت اســت تا بار ديگر مردم دنيا با ظرفيتهاى بالقوه و بالفعل ايران اسلامى آشنا شوند و بهعبارتى بدانند ايران، زيباترين مقصد گردشگرى جهان مىتواند باشد.

اما قصه به همينجا ختم نمىشود و ما نيز بايد از اين فرصت بيشــترين بهره را ببريم؛ اين اتفــاق يعنى ميزبانى ايران از اجلاس سازمان جهانى گردشگرى ممكن است تا ساليان سال ديگر اتفاق نيفتد و بسيارى افراد حاضر در اين اجلاس تا مدتها امكان حضور در كشــورمان را نداشته باشند، پس بايد فرصت را غنيمت شمرد و حتى ساعتى را از دست ندهيم. بدون شك اين فرصت تنها متعلق به يك مجموعه يا يك اســتان نيســت و فرصت بىنظيرى براى توسعه پايدار گردشگرى ايران است كه بايد از آن حداكثر بهره را برد.امروز اگر به اين باور دســت پيدا كردهايم كه آينده ايران در گرو توســعه پايدار گردشگرى است، بايد از هــر فرصتى بــراى اين اتفاق بهــره ببريم و چه فرصتى بهتر از گردهمآمدن بزرگان و فعالان دنيا در اين حوزه در يكى از تاريخىترين شــهرهاى جهان تا بتوانيم گامى در جهت رونق گردشگرى كشور عزيزمان برداريم. بىترديد مىتــوان از ايــن فرصت پيشآمده براى تعاملات بيشــتر با شــركتهاى حاضــر در اجلاس، بهرهمنــدى از تجارب ارزشــمند آنان، دسترسى به دانش روز گردشگرى و عقد تفاهمنامههاى همكارى اســتفاده كرد. نكته آخر اينكه حال كه پارهاى از كشــورهاى دنيا به سركردگى ترامپ ديوانه تصميم گرفتهاند تا بار ديگر با فشــار بر جمهورى اسلامى ايران، به دنبال اهداف سياســى خود باشــند و چهرهاى از ايران به تصوير بكشــند كه دنيا را نســبت به ما بىاعتماد كننــد، بر ماســت كه از ايــن فرصت بيشــترين و بهترين اســتفاده را بكنيــم و قــدر اين اتفــاق بىنظيــر در تاريخ گردشگرى ايران را بدانيم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.