عراقىها بدون رواديد نمىتوانند وارد ايران شوند

TOURISM - - ايرانسرا -

با وجود اينكه ايرانيــان براى ورود به عراق نيــاز به اخــذ رواديد دارنــد، اين موضــوع براى عراقىهاى متقاضــى ورود به ايران، كمي متفاوت اســت. معاون گردشــگرى كشــور درباره رواديد بيــن ايران و عــراق توضيحاتى ارائــه داد.ولىالله تيمورى، معاون گردشگرى كشور در پاسخ به اين پرسش كه با توجه به اينكه ايرانيان براى رفتن به عــراق بايد رواديد بگيرند، آيــا عراقىها هم براى آمــدن به ايــران نياز به گرفتن رواديــد دارند؟ به ايلنا گفت: قطعاً بــه همين صورت بوده و اينطور نيست كه گردشــگران عراقى براى آمدن به ايران اقدام به اخذ رواديد نكنند و پولى نپردازند. فرايند وزارت امور خارجه معمولاً رفتار متقابل دو كشور را مدنظر قرار مىدهد؛ مگر اينكه شــرايط خاصى باشد و كميتهاى كه براى اين موضوع وجود دارد، به جمعبندى برسد و تصميم بگيرد كه ما يكطرفه لغو رواديد بكنيم كه البته باز ملاحظات اقتصادى، اجتماعى و سياسى خاص خود را دارد. وى با بيان اينكه رويه كشــورها در مسئله رواديد بهصورتى اســت كه عمل متقابل را در دستور كار خود قرار مىدهند، اظهار داشــت: با توجه به اينكه در حوزه بينالمللــى كار كردهام، بايد بگويــم كه اگر قرار باشد هزينهاى براى اخذ رواديد و رفتن ايرانيان به جايى گرفته شــود، قطعاً ما هم بههمان ميزان براى پذيرفتن مردم كشــور موردنظر هزينه مىگيريم و اينطور نيســت كه عراقىها بــراى آمدن به ايران اقدام به اخــذ رواديد نكنند و پولى نپردازند. البته در بحــث مناطق آزاد اين موضوع متفاوت اســت. تيمــورى در ادامه درباره شــرايط ورود به مناطق آزاد اينطور توضيح داد: مناطق آزاد جزو سرزمين اصلى نبوده و ورود به آن به معنى ورود به كشور نيســت. ايــن مناطــق از ويژگىها و تســهيلاتى برخوردارنــد كه رواديدنگرفتن گردشــگران يكى از همين امتيازات اســت، اما بــه محض اينكه آن گردشگر بخواهد از منطقه آزاد به مناطق سرزمين اصلــى وارد شــود، قطعــاً از او رواديــد خواهند خواست كه براى اين موضوع بايد مبلغى بپردازد. معاون گردشگرى كشــور در پاسخ به اين پرسش كه بــا توجه به اينكه مناطق آزاد عضو ســرزمين اصلى حســاب نمىشــوند، آيا آمار ورود افراد به مناطق آزاد، در آمار گردشــگرى كشــور محاسبه نمىشود، گفت: با توجه به اينكه ورود گردشگران به مناطق آزاد قطعــاً منافع اقتصادى را براى ما و آن مناطق بههمراه دارد، آمار ورود اين افراد جزو آمار گردشگران محاسبه مىشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.