بهروز عمرانى سرپرست پژوهشگاه ميراثفرهنگىشد

TOURISM - - ايرانسرا -

معاون رئيسجمهــورى و رئيس ســازمان ميراثفرهنگى، صنايعدستى و گردشگرى، در حكمي بهروز عمرانى را بهعنوان سرپرست پژوهشــگاه ميراثفرهنگى، صنايعدستى و گردشگرى منصوب كرد. بهگزارش ميراثآريا بهنقل از مركز روابطعمومي و اطلاعرســانى ســازمان ميراثفرهنگى، در بخشي از اين حكم كــه به امضاى علىاصغر مونســان رســيده، خطاب بــه عمرانى آمده اســت: انتظار ميرود با حفظ جايگاه و نقش پژوهشگاه در عرصههاى ملى و بينالمللى در ارائه خدمات علمي و پژوهشــى به جامعه محققان و پژوهشگران و فراهمآوردن زمينه فعاليتهاى پژوهشــى تقاضامحور با همكارى مراكز علمي داخلى و خارجى و بهرهگيــرى از توان تخصصى كارشناســان و صاحبنظران به منظور اعتلاى فعاليتهاى پژوهشى و فرهنگى در راستاى تحقق اهداف سازمان، اهتمام شايسته به عمل آيد. رستورانها و هتلها چقدر گران شدند؟

نرخ تورم كالا و خدمات مصرفى خانوار در 6 ماه نخست ســال در مقايســه با مدت مشــابه سال گذشــته ‪/5 17‬درصد افزايش داشــته است. براســاس آمار بانك مركزى، در شهريور ســالجاري، شاخص بهاى گروه رســتوران و هتل نسبت به ماه قبل معــادل ‪/8 6‬درصــد افزايش يافت. اين افزايش ناشــى از بالارفتن شاخص بهاى گروههاى هزينه غذاى آماده در خارج از خانــه معادل ‪/8 6‬درصد، غـذاى آماده جهت مجالس و مراســم 2/8 درصد و هزينه هتل و مهمانپذير ‪/2 2‬درصد بوده اســت. در مقايسه با ماه مشابه سال قبل شاخص بهاى گروه رستوران و هتل معادل ‪/7 23‬درصد افزايش داشته است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.