امپراتورى چارترىها و سؤالهاي بيجواب

■ سودهاي ميلياردي كه به جيب چارتركننده سرازير است

TOURISM - - ايرانسرا -

پــرواز با بليت چارتــرى هواپيما همواره بهعنوان يك ســفر ارزانقيمت بيــن مردم شــناخته مىشــود؛ بــا اين وجــود، برخى قوانينى كه شــركتها ى ارائهدهنــده اين خدمــات دارند، عملاً به تضييع حقوق مســافران و ســودهاى بادآورده ميلياردى براى اين شركتها منتج ميشــود. به گــزارش نامهنيوز، پرواز چارتر پروازى اســت كه در آن تمام صندلىهاى يك هواپيما يا بخشى از آنها توســط آژانسهاى مسافرتى اجــاره مىشــوند و به وســيله آنها به مســافران فروختــه مىشــوند. درواقع يــك شــركت چارتركننــده بهعنــوان واسطه بين شركت هواپيمايى و مسافر قرار مىگيرد. از آنجا كه هزينه ناشــى از پرنشــدن احتمالى پروازهاى چارتر متوجــه آژانس اجارهكننــده آن پرواز اســت، معمــولاً هرچه به زمــان پرواز نزديكتــر شــويم، قيمــت آن پايينتر مىآيد تا به فروش برسد. با اين وجود، اين اتفاق نادر اســت و پروازهاى كمي وجــود دارنــد كــه صندلىهــاى قابل توجهــى از آنها خالى بمانند. دليل اين موضــوع، نحوه انتخاب پروازهاســت. در واقع، شــركتها يا فقط مســيرهاى پررفتوآمد و پرمســافر مانند تهران– مشهد را چارتر مىكنند يا در زمانهاى خاصى كه تورهاى گردشــگرى رونق دارند، بــه اين كار اقــدام مىكنند اما سوءاســتفاده از چارتــر زمانــى آغاز مىشود كه با اولين و رايجترين قانون وضعشده توسط اين شركتها روبهرو شويم؛ در واقع مبلغ بليتهاى چارتر در صورت كنسلشدن، جاماندن از پرواز و... تحــت هيــچ شــرايطى بازگردانده نخواهــد شــد. حال فــرض كنيد فردى به هــر دليلى از پرواز منصرف شــود. در اين شــرايط شــركت چارتركننده، هيــچ مبلغــى بــه او بازنمىگرداند اما صندلــى همــان فرد را به يك مســافر ديگر مىفروشــد. حال فــرض كنيد در يك پــرواز 50 نفره چارترى، 5 تا 10 صندلى چنين اتفاقى برايشــان رخ دهد. در اين شــرايط، شــركت چارتركننده بــراى 5 يــا 10 صندلــى، دو بار پول بليــت دريافــت خواهد كــرد؛ يعنى به ازاى 50 صندلــى بــراى 55 يــا 60 صندلــى بليــت خواهد فروخــت كه به معناى 10 تــا 20 درصد درآمد اضافه براى شــركت از جيب مسافرانى است كه پرواز خود را كنســل كردهاند يا به پرواز نرســيدهاند. همه اينها را اضافه كنيد به اينكه ممكن است حتى كسانى كه بليتهاى كنسلشــده را خريدهاند، خــود نيز بليتشــان را كنســل كنند كه در اين صورت براى آن صندلى، ســه بليــت فروختــه خواهد شــد. علاوهبر اين، نــوع قيمتگذارى بــراى بليتها هم ابهامبرانگيز اســت. معمولاً بليته ا در ابتــدا با رقمــي بــالا قيمتگذارى مىشــوند و سپس بهطور عجيبى پايين مىآيند. در اين بيــن بالا و پايينرفتن چندبــاره قيمتها نيــز ســؤالبرانگيز اســت و گمانههــاى زيــادى را پديــد مــىآورد. معلوم نيســت قيمتگذارى اوليــه براســاس چــه مقرراتــى انجام مىشــود و حتى تغييرات عددى نيز با كدام مقــررات و قواعد منطبق اســت. بــه نظر مىرســد مقررات وضعشــده بــراى چارتــر هواپيمــا، حتــى اصــل صنعت گردشــگرى را هــم تحت تأثير قــرار داده و به زيــان آن عمل مىكند. قابل تأمل اينكه مقررات شــركتهاى چارتــر حتى بــا يكديگر نيــز متفاوت است. اين موضوع بهخوبى بارى به هر جهت بودن اين مقــررات و عدماتكاى آنها به يك قانون مشــخص را اثبات مىكنــد. چنيــن وضعيتى باعث شــده تا شــركتهاى چارتــرى بدون نظارت دقيق به ثروت برسند و همزمان صنعت گردشــگرى تحــت تأثيــر قيمتهــاى ارائهشــده توسط اين شــركتها و نيز رقابت ناســالم ميان آنها قــرار بگيرد و دچار افت شــود. با ايــن وجود، هيچ نهــاد ناظــرى بر كار اين شــركتهاى چارتركننــده نظــارت نمىكنــد. بهدرســتى مشــخص نيســت تخلفات احتمالى اين شــركتها اصولاً پيگيرى مىشود يا نه.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.