هشدار به مسافران براى اجاره منازل بدون مجوز

TOURISM - - ايرانسرا -

معاون قضايى و پيشگيرى از جرم دادگسترى اســتان فارس هشــدار داد: كســانى كه بدون اخذ مجــوز از مراجع ذىصلاح مبــادرت به اجارهدادن منازل مبله و تبليغ در اين خصوص ميكنند، تحت تعقيب قضايى قرار خواهند گرفت. احمد رحمانيان با بيان اينكه در بعضى از منازل مبله جرائم امنيتى يا منافى اخلاق و عفت عمومي به وقوع ميپيوندد، اظهار كرد: بر اساس پروندههاى قضايى تشكيلشده در اين خصوص، در برخى از اين قبيل منازل اموال مســافران و مستأجران به سرقت رفته و يا با نصب دوربين مداربســته مخفــى از حريم خصوصى آنها تصويربردارى و ســپس مــورد سوءاســتفاده قرار گرفته شده است. وى تصريح كرد: كسانى كه قصد اجــارهدادن منازل مبله را دارنــد، ميتوانند جهت اخذ مجوز به ادارهكل ميراثفرهنگى و گردشگرى يا جامعه هتلداران مراجعــه يا از طريق ثبتنام در سامانه مربوطه نسبت به اخذ مجوز و ارائه خدمات در قالب خانهمسافر اقدام كنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.