ساخت وسيله نقليه تركيبى از هواپيما و كشتى فضايى

TOURISM - - جهانسرا -

يك شــركت قصد دارد با بودجه 4ميليون دلارى وســيله نقليه هوايى بســازد كه تركيبى از هواپيما، بالگرد، پهپاد و كشــتى هوايى بادكنكى است. به گزارش مهر، سال گذشــته شركت ‪Egan Airships‬ وسيله نقليه هوايى به نام Plimp ابداع كرد. اين وســيله نقليه تركيبى از كشتى هوايى بادكنكى، هواپيما، بالگرد و پهپاد بود. اكنون اين شــركت آمريكايى بهطور رسمي اعلام كرده كه مشــغول كار براى ساخت يك نسخه مســافربرى »پليمپ« Plimp)( است. وســيله نقليه هوايى جديد ‪Model J‬ نام دارد. مبدعان اين وسيله ادعا ميكنند »پليمپ« جديد ميتواند مانند هواپيما مانور انجام دهد، مانند بالگرد در آســمان شــناور بماند و بهطور عمودى از زمين بلند شــود و فرود آيد و مانند يك كشــتى هوايى بادكنكى پرواز كند. اين وســيله نقليه ميتواند 8 مسافر يا 907 كيلوگرم بار را با ســرعت 63 مايل بر ســاعت در مسافت يكهزار و 300 مايل جابهجا كند. وسيله مذكور بهطور عمودى از زمين بلند ميشود و فرود ميآيد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.