فرود پردردسر هواپيماي »گويان« با 6 مصدوم

TOURISM - - جهانسرا -

شــش مســافر پــروازى به مقصــد تورنتــوى كانادا از فــرودگاه جُرجتاون، پايتخت »گويان« به دليل آسيبهاى ناشى از فرود اضطرارى هواپيما مصدوم شــدند. به گزارش ايســنا، اين هواپيماى متعلق به خط هوايى جامائيكا كه حامل 126 مســافر بود، دقايقى پس از اوجگيرى و در ساعت 2 بامداد به وقت محلى، ناچار به فرود اضطرارى در فرودگاه بينالمللى »چدى جاگان« شــهر تايمرى شد. اين هواپيما از نوع بوئينگ 757 بــوده و دليل فرود اضطرارى آن بروز مشــكل هيدروليكى عنوان شــده است. بنابر اعلام ســخنگوى شــركت هواپيمايى جامائيكا، تمامي مسافران و خدمه اين پرواز از اين سانحه جان سالم بهدر بردهاند و شش مصدوم حادثه نيز به سرعت به بيمارستان منتقل شدهاند كه در ميان آنها نيز كسى دچار شكستگى عضو نشده است. بنابر گزارش يورونيوز، اين دومين هواپيماى شــركت بوئينگ اســت كه طى دو هفته گذشــته دچار سانحه شده است. پيشتر يك فروند بوئينگ مدل 737 نيز در اندونزى دچار ســانحه شده كه تمام سرنشينان آن كشــته شدند. شركت بوئينگ اعلام كرده كه در حال بررسى دلايل بروز اين حادثه است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.