آواتارها به ماه ميروند

TOURISM - - جهانسرا -

روســيه قصد دارد در ماه مقري بسازد كه به وسيله آواتارهــاى روباتيك قابل كنترل اســت. به گزارش مهر، ايــن آواتارهاى روباتيــك از راه دور كنترل ميشــوند. ديميتــرى رگوزيــن، مدير ســازمان فضايى روســيه اين برنامههــا را اعــلام كرد. او ادعا ميكنــد اين تلاش حتى از برنامههاى فضايى »يو.اس.آپولو« ســازمان ناســا نيز بلندپروازانهتر اســت. رگوزيــن در اينباره ميگويد: اين طرح به ايجاد يك مقر بلندمدت تعلق دارد كه البته انسان در آن زندگى نميكند، اما ميتواند از آن بازديد كند. اين طرح مربوط به انتقال سيستمهاى روباتيك و آواتارهايى است كه ميتوانند فعاليتهايى روى سطح ماه انجام دهند. البته سازمان فضايى روسيه ادعا ميكند براى نخستينبار در 2030 ميلادى انسان به ماه ميفرستد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.