پاكستان آماده فرود بزرگترين هواپيماى جهان ميشود

TOURISM - - جهانسرا -

مقدمات وامكاننشستوبرخاست »ايرباس A 380-« بزرگترين هواپيماى جهان در پاكســتان در دســت اقدام و اجراســت. به گزارش فارس، ايربــاس ‪380- A‬قبل از ايــن در تاريخ 8 جولاى بــراى نخســتينبار در فرودگاه بينالمللى اســلامآباد، پايتخت پاكســتان فــرود آمد. اين هواپيماى غولپيكر كه قادر به حمل 800 مســافر اســت، بيشتر براى ســفر اتباع كشــورهاى عربى به پاكستان در نظر گرفته شده اســت. هواپيماى ايرباس ‪380- A‬كه در دوطبقه طراحى شــده، اولين پرواز آزمايشــى خود را از دوبــى به اســلامآباد انجام داد. اين هواپيما قادر اســت با ســرعت 950 كيلومتر در ســاعت حركت كند. قرار است ايرباس ‪380- A‬پروازهاى مستقيم به كشورهاى مختلف را در شــهرهاى بزرگ پاكستان از جمله كراچى، لاهور و اسلامآب ادراهاندا زىكند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.