دردسر ميوه بدبوي »خارگيل« براي پرواز اندونزيايي

TOURISM - - جهانسرا -

يك هواپيماى اندونزيايى به دليل شــكايت مسافران درخصوص بوى غيرقابل تحمل و نامطبوع ميوه »خارگيل« در اين هواپيما، با تأخير در پرواز مواجه شــد. به گزارش ايسنا، اين هواپيماى اندونزيايى حامل محموله دو تنى ميوه خارگيل كه بدبوترين ميوه جهان ناميده مىشــود، بوده و از »بنگكولو« عازم »جاكارتا« بوده است. به دليل بوى نامطبوع شديد اين ميوهها، مسافران خواستار خروج اين محموله از هواپيما شدهاند و اين امر حتى موجب درگيرى فيزيكى برخى مســافران با كادر پرواز شــده اســت. در نهايت كادر هواپيما مجبور به تخليه محموله ميوههاى خارگيل از هواپيما شدند و هواپيما با يكساعت تأخير به پرواز درآمد. مديــر اين هواپيمايى بعدتر اعلام كرد: حمل خارگيل توســط هواپيماها در صورتى كه محموله ميوهها بهدرســتى بســتهبندى شود، غيرقانونى نيســت و بســيارى از هواپيمايىهــا در جهــان اين ميــوه را بارگيرى مىكننــد. وى همچنيــن با اعلام اينكــه حدود 2هــزار و 25 كيلوگرم خارگيــل از اين هواپيما تخليه شــده، گفت: ايــن هواپيمايى به منظور جلوگيرى از آزردهخاطرشــدن مســافران در آينده از بستهبندى صحيح اين ميوهها اطمينان حاصل خواهد كرد. به گزارش بى.بى.سى، خارگيل ميوهاى لذيذ اما بحثبرانگيز اســت و برخى بهشــدت به آن علاقهمند هســتند و برخى از آن تنفر دارند. بوى بهشــدت زننده اين ميوه باعث شــده تــا برخى كشــورها بههمراهداشــتن آن را در وســايل حملونقل عمومى، هتلها و حتى هواپيماها ممنوع كنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.