آتشسوزى كاليفرنيا دههاهزار نفر را آواره كرد

TOURISM - - جهانسرا -

سه آتشسوزى گسترده در ايالت كاليفرنياى آمريكا تاكنون پنج كشــته برجاى گذاشته و دههاهزار نفر را ناچار بــه تخليه خانههاى خود كرده اســت. به گــزارش ايرنا به نقــل از فرانسپرس، نزديك به 150هزار نفر از ســاكنان شهرهاى كاليفرنيا، خانههاى خود را براى در امانماندن از آتش ترك كردهاند. يك آتشســوزى در شمال اين ايالت و دو آتشســوزى ديگر از نواحى جنوبى در حال پيشروى است. مقامهاى محلى گفتهاند كه شمار قربانيان تا اين لحظه به 5 نفر رســيده و اين افراد سوار بر خودرويى بودهاند كه در هنگام فرار، به دام آتش افتاده است. علاوهبر اين تعداد، دهها مورد مفقودى هم از زمان آغاز آتشسوزىها گزارش شده اســت و بيم آن مىرود كه شمار تلفات افزايش يابد. وزش بادهاى ســهمگين در روزهاى گذشــته موجب شده كه دامنه آتشســوزىها به هزاران هكتار برســد. به گفته مقامهاى محلى، شعلههاى آتش تاكنون صدها خانه و مغازه و هزاران خودرو را دربرگرفته اســت. آتشنشــانان هنوز موفق به مهار آتش نشدهاند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.