تركمنستان آسمان خود را به روى هواپيماهاى ايران بست

TOURISM - - جهانسرا -

تركمنستان در راستاى حمايت از تحريمهاى آمريكا عليه تهــران، عبور هواپيماهاى ايرانى از آســمان خود را ممنوع كرد. به گزارش فارس، تركمنســتان ضمن پيوستن به تحريمهاى آمريكا عليه شركت هواپيمايى »ماهاناير«، اعلام كــرد اجازه عبور هواپيماهاى اين شــركت از حريم هوايى خود را نمىدهد. طرف ايرانى، تركمنستان را متهم به نقض مفاد كنوانسيون بينالمللى هواپيمايى كشورى از جملــه آزادى حريم هوايى مىكند كه طبق آن هواپيماهاى يك كشــور از حق عبــور از حريم هوايى كشــور ديگر بــدون فرودآمــدن (بدون نشســت) برخوردارنــد. دولت آمريكا از ســال 2011 بهطور مرتب شركت ماهاناير را به دلايل واهى متهم مىكند. اقدام تركمنســتان در حمايت از تحريمهــاى آمريكا در حالى اســت كه روابط تهران و عشقآباد، متأثر از پيوندهاى تاريخى، فرهنگى و اجتماعى و همچنين در نتيجه روابط ديپلماتيك در ســطح مناسبى قرار دارد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.