ادعاى جنجالي فرود هواپيماى مسافربرى رژيم صهيونيستي در پاكستان

TOURISM - - جهانسرا -

شــبكه تلويزيونــى رژيم صهيونيســتي از نشســتن هواپيماى مســافربرى اين رژيم در فرودگاه پاكستان خبر داد؛ كشــورى كه روابط ديپلماتيك با اســرائيل ندارد. به گزارش ايســنا، شــبكه 10 رژيم صهيونيستي مدعى شد، مســئولان پايگاه هوايى »نورخان« پاكســتان به يكى از ســايتهاى اينترنتى اين كشــور اعــلام كردهاند كه يك هواپيماى مســافربرى اســرائيلى در يكى از فرودگاههاى اســلامآباد فــرود آمده اســت. طبــق اعلام شــبكه رژيم صهيونيســتي، هواپيماى مذكور بيســتوچهارم ماه اكتبر در شــهر راولپنــدى، در نزديــك اســلامآباد بــه زميــن نشســته اســت. پاكســتان روابــط ديپلماتيك بــا رژيم صهيونيســتي نــدارد و از طرفــى هــم منابع پاكســتانى فــرود ايــن هواپيمــاى اســرائيلى در خاك پاكســتان را ردكردهاند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.