مهمان دوميليون سپيدار

TOURISM - - ايرانگشت -

حكيمـه مصطفايـى/ خراسـان جنوبـى قدمبهقـدم، زيبايىهايى در خود جاى داده كه زبان از وصف آنها عاجز است و تنها حضور را براى نمايش جذابيت خود مىطلبد.

شهرســتان »درميان« به مركزيت شهر اســديه با مساحتى معادل 5هزار و 797 كيلومترمربع در شرق ايران واقع شده است. اين شهرستان دو نقطه شهرى به نامهاى اسديه و درخش و سه بخش به نامهاى بخش مركــزى، بخش درخش و بخش گزيك دارد و از شــمال به شهرســتان قائنــات، از غرب به شهرســتان بيرجند و از جنوبغربى به شهرســتان سربيشــه مىرسد و از مشرق داراى 50 كيلومتر مرز مشترك با كشور افغانســتان اســت. مركز »درميان« در ارتفاع يكهزار و 500 مترى از ســطح دريا قرار دارد. شهر اسديه در 95 كيلومترى بيرجند و در مسير جاده بيرجند به گزيك واقع شــده اســت. آبوهواى منطقه بهطور كلى از نوع گرم و خشــك است. »درميان« نواحى كوهستانى با آبوهواى ســرد و ناحيــهاى جلگهاى بــا آبوهــواى نيمهصحرايــى دارد. هرچه از غرب به شــرق مىرويــم، بر درجه حرارت افزوده مىشــود. مناطق ديدنى و ســياحتى اين شهرســتان عبارتاند از: شــهر ييلاقى و ديدنى درخش، روســتاى آســبادهاى طبس مســينا و قلعه زيباى طبس مسينا، روســتاى ييلاقى درميان و خوان، روســتاى ييلاقى و تاريخى فورگ، قلعه شــهر اســديه، قلعه »كَل حســن صباح« و... . »درميان« با حدود 200 اثر فرهنگى و تاريخى از غنىترين شهرســتانهاى خراسان جنوبى بهشــمار مىرود. اين شهرستان از لحاظ وجود آثار فرهنگى و تاريخى از غنىترين شهرستانهاى خراسان جنوبى محسوب مىشود. وجود تپهها و محوطههاى باستانى پـراكنده در منطقه، قلعههاى اسماعيلى، آسبادها و مساجد تاريخى نشاندهنده سابقه تمدنى باعظمت »درميان« است.

قلعه »كلحسن صباح«: قلعه كلحســن صباح يا دژ مؤمنآباد در نزديكى روســتاى »تغنديك« شهرستان درميان قرار دارد. اين قلعه باارزشترين و مهمترين قلعه اســماعيليان در منطقه تاريخى قهستان و دومين مركز دفاعى آنها پس از قلعه الموت است. در غربىترين بخش قلعه كلحســن صباح بقاياى معمارى بهصورت تــل خاك بر فراز كوه وجــود دارد. اين فضا به وســيله يك راهروى باريــك با عرض حدود ســه متر به بخش مركزى منتهى مىشود. بخش مركزى نسبت به ساير قسمتهاى قلعه سالمتر مانده و بقاياى معمارى آن قابل تشخيص است. عناصر معمارى اين قسمت شــامل راهروها، اتاقها و تالارهاى بزرگى است كه از ســنگ ساخته شدهاند و پوشش سقف اتاقهاى آن به شكل

قوس جناغى است. بخش سوم در شرق قلعه قرار دارد كه در اين قسمت حصــار خارجى قلعه و تعدادى از برجها ديده مىشــود. در ســطح قلعه تعداد زيادى از آجرهاى منقوش با نقوش حيوانى و گياهى پراكنده است. اين آجرها به شــكل مربع، مستطيل و ششضلعى هستند كه براى تزيين بخشهاى مختلف قلعه اســتفاده شدهاند. در قلعه قطعهسفالهاى پراكنده از نوع ســفالهاى لعابدار اســلامى به رنگهاى فيروزهاى، آبى، سبز، زرد و نيز ســفالهايى با نقوش قالبزده مشاهده مىشود. قلعه كلحسن صباح در فهرست آثار ملى كشور ثبت شده است.

حس جادههاى شـمال: يكى از مناطق زيباى اســتان خراسان جنوبى، روستاى »خوان« درميان است كه در منطقهاى كوهستانى واقع شده و هوايى سرد و آبى شيرين دارد. زيبايىهاى اين روستا بهدرستى در كنار يكديگر چيده شدهاند، گويى نقاشى ماهر آن را طراحى كرده و به عناصرش جان بخشيده است. عظمت خداوند در دل كوير، چنارهايى را ســر به فلك كشــانده و بهشتى گمشــده را در اين سرزمين كويرى خلق كرده اســت. جاده پرپيچوخم اين منطقه از بين باغها عبور كرده و اين باعث شــده كه هنگام رانندگى احســاس كنى كه از اين دنيا فاصله مىگيــرى و وارد دنيــاى قصهها مىشــوى؛ كوه در كنــار رود، باغ در كنار كوه و خانههاى قديمى نيز در دل كوه؛ اينها را جز دستى توانمند نمىتواند در شرقىترين و خشكترين استان ايران خلق كند. زيبايىهاى زيادى دســت به دست هم داده و روستاى خوان را به منطقهاى رؤيايى تبديل كرده است.

زمانى كه در اين منطقه زيبا گشتوگذار كنيم، به رودى به طول پنج كيلومتر مىرســيم كه اطراف آن درختان ميوه و سپيدار قرار دارند كه زيبايىهاى آنها گردشگران را شگفتزده مىكند. روستاى »خوان« در 25 كيلومترى شهرســتان درميان و 85 كيلومترى شهر بيرجند واقع شده است. به دليل اينكه اين روستا در منطقهاى كوهستانى قرار گرفته، هوايى خنك و آبى شيرين دارد و داراى 4 قنات است. روستاى »خوان« بيش از دوميليون چنار و سپيدار دارد و همين امر باعث شده زمانى كه از جاده بين درختان عبور مىكنيد، حس كنيد كه در شمال كشور هستيد و همين جاده است كه زيبايى اين روستا را افزايش داده و محل مناسبى براى بازديد گردشــگران محسوب مىشود. اگر ساكن بيرجند يا مسافر اين شــهر هستيد، به سمت شهرســتان درميان- منصورآباد حركت كنيد و از منصورآباد به ســمت شهر قهستان (درخش و آسيابان) برانيد. آنجا آدرس روستا را بپرسيد، شما تنها 20 كيلومتر با »خوان« فاصله داريد، حتماً آن را پيدا خواهيد كرد.

مسير روستاى »خوان« درميان جايى شـبيه جادههاى شمال است؛ عظمت خداونـد در دل كوير، چنارهايى را سـربهفلك كشـانده و بهشـتى گمشـده را در اين سـرزمين كويرى خلق كرده است؛ جاده پرپيچوخم روستا از بيـن باغها عبور مىكند و اين باعث مىشـود هنـگام رانندگـى احسـاس كنيد كـه از اين دنيا فاصله مىگيريد و وارد دنياى قصهها مىشويد

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.