درخت چنار »دوشنگان« با 750 سال قدمت

TOURISM - - ايرانگشت -

■ درخـت زيبـا و قديمـى چنـار »دوشـنگان« روسـتاى »محمدآباد درميان« در اسـتان خراسـان جنوبى با 750 سـال حيات، يكـى از كهنترين آثار طبيعى اين شهرستان مرزى است.

اين درخــت زيبا، همواره در طــول زمان، پرصلابت و استوار ســايهاش را در گرماى تابســتان نثار رهگذران مىكند و مردم روســتاهاى اطراف و شــهر اسديه در ايام تعطيل از ســايه آن براى گذراندن اوقات فراغت اســتفاده مىكنند. قطر اين اثر طبيعى حدود چهار متر اســت و داخل تنــه آن در اثر درونپوســيدگى حفره بزرگى ايجاد شــده اســت. از سمت غرب آب قنات به سمت اين درخت كه در شيب دره قرار دارد، جارى ميشود. اين آب در يك گودال كمعمق بركهاى را ايجاد كرده كه تصوير اين درخت عظيم در آن افتاده و موجب خلق منظرهاى بسيار زيبا شده است. اين چنار كهنســال طبق نظر كارشناسان حدود 750 سال ســن دارد و جزو درختان چنار كهنســال باارزش كشــور محســوب مىشــود. تاج اين چنار بســيار بزرگ اســت و فضايى حدود 512 متر مربع را پوشش مىدهد. معرفى اين اثر طبيعى ارزشمند مىتواند در جذب گردشگر تأثيرگذار باشــد. ايــن اثر طبيعــى در تير 1390 با شــماره 106 در فهرست آثار طبيعى كشور به ثبت رسيده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.