چشم در چشم لمورها

TOURISM - - جهانگشت -

■ تماشــاى حيوانات و سافارى در ميان حياتوحش روى ديگرى از ماجراجويى است كه البته شــايد به اندازه رفتينگ يا بانجىجامپينگ فوران آدرنالين را به همراه نداشته باشد اما در نوع خودش جالب، متفاوت و متنوع اســت. البته هيجان ســافارى بستگى به منطقهاى دارد كه براى اين منظور انتخاب كردهايد، مثلاً كمتر كســى اســت كه از هيجان سافارى در آفريقاى جنوبى خبر نداشته باشد يا نداند پاركهاى ملى هند چه مقاصد بكرى براى سافارى هستند. يكى ديگر از نقاط عالى براى سافارى »ماداگاسكار« در اقيانوس هند است؛ سرزمينى بــا گونههــاى كمياب كه البته بعضى از آنها هم در خطــر انقراضاند. همين كه حرف جزيره ماداگاسكار مىشود، خيلىها ياد لمورها مىافتند؛ جانورانى كه به همراه درختان بائوباب تبديل به نماد اين جزيره شــدهاند. در هيچجاى ديگر دنيا شانس تماشاى اين حيوان منحصربهفرد را نداريد، پس تا در ماداگاسكار هستيد، فرصت را از دست ندهيد. بيشتر لمورها داراى پوزه بلند و نوكتيزى هستند كه باعث شده حس بويايى قدرتمندى داشته باشند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.