داهگاحراسنگكيازري گمناجين س س ارهزمين

اينجا ميليونها سال قبل محل تردد دايناسورها بوده است!

TOURISM - - جهانگشت -

■ از ديربـاز طبيعـت خيالانگيـز و بىهمتاى جزيره ماداگاسـكار زبانزد بودهاسـت. اگر در قرن گذشـته سفر به نقطهاى دوردست و ناشناخته مثل اين جزيره براى بسيارى از مردمان، رؤيايى و دشوار بود، بهجرئت مىتوان گفت چند سالى است نهتنها سياحان و ماجراجويان، بلكه بسيارى از افراد عادى بهراحتى قادر به سفر به اين جزيرهاند.

ماداگاســكار بــه لطف ســرمايهگذاران داخلى و خارجى و همت مردمانش، اين روزها به جد مىكوشد از راه توسعه گردشگرى، اين سرزمين اعجابانگيز را به ساير ملل بشناساند و اقتصادش را پس از گذشت نيم قرن از استقلال، كمكم شــكوفا كند. توسعه حملونقل هوايــى، آبــى و زمينى، احــداث اقامتگاههــاى متنوع در ســواحل يا در شــهرهاى كوچــك نزديك به نقاط ديدنى، توســعه هتلهاى قديمى، احياى اماكن عمومى متــروك و تغييــر كاربرى آنها به مراكز گردشــگرى، بهكارگيرى معمارى بومى جزيره در طراحى، گاهى در تلفيق با طبيعت گياهى كمياب و ايجاد انواع مكانهاى گردشگرپذير و... هر يك به نوبه خود تأثير شايستهاى بر اين روند داشتهاند.

ماداگاسكار كجاسـت؟

ماداگاسكار جزيرهاى اســت كه 88ميليون سال پيش از هند جدا شد و ديگر به ســاير خشــكىها متصل نشد. اين كشــور از طريق كانال موزامبيك با كشــور موزامبيك همجوار است. ماداگاســكار در اقيانــوس هنــد در نزديكى ســواحل جنوبشــرقى آفريقا قــرار گرفته و پايتخت آن شــهر »آنتاناناريوو« اســت. همچنين چهارمين جزيره بزرگ جهان شــناخته مىشــود. جمعيت اين كشور 22ميليون نفر و زبانهاى رسمى آن مالاگاسى و فرانسوى است. واحد پول ماداگاسكار »آريارى مالاگاسى« نام دارد. حدود نيمى از مردم اين كشــور مسيحى و نيمى ديگر پيرو سنتهاى دينى بومى هستند. سنت دينى بومى اين كشــور بر پيوند ميان زندگان و نياكان درگذشته آنها تمركز دارد.

عجايب قاره هشتم!

در اين سرزمين افسانهاى، هزاران گونه جانورى زيســت مىكنند و تنوع طبيعى فوقالعاده آن باعث شده كه نام اين جزيره را قاره هشتم بگذارند. اين منطقه پيشتر محل تردد دايناسورها بوده است؛ مهد تكامل ماقبل تاريخ كه بهشت طبيعتشناسان اســت. بازديدكنندگان مىتواننــد در ميان جنگلهاى انبوه و گرمســيرى، درههاى خشــك و نيمهبيابانى و ســواحل بىنظير اين سرزمين به گشتوگذار بپردازند و در شــرق آن نيز درختان بائوباب هزارســاله زيبا را ببيننــد. اين منطقه بــه دليل جدابــودن از خاك اصلى آفريقــا، داراى طبيعتى خاص و ويژه اســت كه تقريباً مشــابه گياهان و جانــوران آن را نمىتــوان در نقاط ديگر جهان يافت. در ماداگاســكار جنگلهاى بارانى، مراتع و بوتهزارها باعث شدهاند زيستگاههاى جالب و منحصربهفردى براى جانوران به وجود آيد. در آخرين كشــف صورتگرفته در اين جزيره زيبــا، يك گونه خارقالعاده از آفتابپرســت كشف شده كه به زحمت از ناخن انگشت اشــاره بزرگتر است. طبيعت زيباى ماداگاســكار و حياتوحش كمنظير آن سبب شده اين كشــور يكى از مقاصد پرطرفدار طبيعتگردان باشد. به ماداگاســكار صحراى ســرخ بزرگ هم مىگويند، چون ارتفاعات مركزىاش پوشيده از خاك سرخ است.

اين كشــور معمولاً دو فصل دارد؛ يك فصل گرم بارانــى از نوامبر تــا آوريل و يك فصــل خنكتر و خشك از مى تا اكتبر. بهترين زمان سفر به ماداگاسكار آوريل تا نوامبر اســت. در حال حاضر پرواز مستقيمى از ايران به اين كشور وجود ندارد.

جزيــره ماداگاســكار داراى چنديــن جاذبــه گردشــگرى است كه از ميان آنها مىتوان به شهرهاى آنتســيرابه Antsirabe)،( بلو ‪Belo sur Mer)‬ ،( رودخانههاى تســيريبيهينا Tsiribihina)،( مانامبلو Manabolo)( و پاركهــاى ملــى تىســينگى Tsingy)( و مانتاديــا Mantadia)( اشــاره كــرد. همچنين گشت شــبانه براى ديدن حيوانات شبفعال و خريد صنايعدستى از جمله برنامههاى تدارك ديدهشده در سفر به ماداگاسكار است.

غذاهايى به سـبك فرانسه:

تأثير تكنيكهاى آشــپزى فرانســوى در آشــپزى ماداگاســكار كامــلاً مشــهود اســت. براى مثال، اهالى اين كشــور ســوپى بســيار محبوب به نــام »لســوپى« Lasopy)( تهيه مىكننــد كه تركيبى از آب گوشــت گوســاله، هويج، ترب، ســيبزمينى، تره فرنگــى، لوبيا، گوجهفرنگى و نمك اســت. آنها اين ســبزيجات را خوب مىپزند تا كاملاً نرم شــود و ســپس آن را له و پــوره مىكنند و سوپى غليظ به دست مىآورند كه با نان خشك يا نان گرم و تازه خورده مىشود. سوپى مشابه در اقصانقاط فرانســه تهيه مىشــود كــه شــباهت زيادى بــه اين سوپ دارد.

وانيل، سوغات هيجانانگيز:

مردم ماداگاسكار هنرهايــى مثــل بافندگى و خياطى دارنــد و مىتوانيد هدايــاى هيجانانگيــز بســيارى از آنهــا بخريــد. در بازارهاى صنايعدســتى، مىتوان صنايعدســتى بسيار زيبــا و نيز ســنگهاى زينتى كــه به طــرز غيرقابل باورى ارزان هســتند، خريدارى كرد. با توجه به اينكه محصولات صادراتى اين كشــور قهوه، وانيل، حلزون، شكر و لباسهاى پنبهاى است، انتخابهاى ديگرى نيز پيش رو داريد.

ماداگاسكار حدود دوســوم وانيل جهان را توليد مىكنــد. ميوه وانيل تنها ميوه قابل خوردن گل اركيده اســت. هر گل در ســال فقــط يكبار باز مىشــود و گردهافشــانى آن كه كارى بسيار دشوار است، فقط با دست انجام مىگيرد. وانيل ماداگاسكار مزهاى شيرين دارد و براى تهيه تعداد زيادى از دسرها در سراسر دنيا بهكار مىرود. همچنين از آن در بستنى، سس سالاد و سس باربيكيو هم بهوفور استفاده مىشود.

وانيل يكــى از ادويهجات گرانقيمت اســت كه بهطور گستردهاى استفاده مىشود. محبوبيت اين ادويه به دليل عطر و طعم دلپذير آن اســت كه عطرى خفيف و معطر دارد. در ايران وانيل را به شــكل پودر ســفيد كه در اصل محصولى شيميايى است، به نام »وانيلين« مىشناسند و به مقدار زياد و با قيمت ارزان در اختيار مصرفكننــدگان قرار مىگيرد. وانيليــن تنها يكى از 36 بــوى گوناگــون وانيــل را دارد و از ديگر خواص طبيعى وانيل در پودر وانيلين خبرى نيست. وانيل اصل به شــكل يك چوبه يا غلاف باريك ســياهرنگ است كه بايد آن را به وســيله يك چاقوى تيز شكافت و با پشــت چاقو خمير درون آن را درآورد و داخل سسها يا خميرها ريخت. امروزه در بسيارى از نقاط جهان به كشــت و پرورش وانيل اقدام مىشــود اما محصولات باكيفيت ماداگاسكار در صدر قرار دارد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.