عروسى با طعم سنت

TOURISM - - گردشگران -

عروســى در ايران يكى از بخشهاى فرايند ازدواج است. اين فرايند مىتواند شامل رســوم زيادى همچون خواستگارى، بلهبران، شــيرينىخوران، مهربران، نامزدى، عقدكنان، جشن عقد، جهازبران، حنابندان و عروسى باشد. در برخى از مناطق ايران رسومي متفاوت با آنچه ذكر شــد نيز وجود دارد. در بيشــتر مناطق شمالى، رسم بر اين است كه چند روز قبــل داماد و عروس بهصورت مجزا مراســم برگــزار مىكنند؛ به اين شــكل كه داماد با اقوام خود مراســم مىگيرد و عروس با اقوام خود و در روز پايانى، خانوادهها با هم يكى مىشــوند و داماد، عروس را به منزل مىبرد. يكى از ســنتىترين نمادهاى مراســم عقد يا عروسى ايرانىها، سفره عقد آنهاست. اين سفره كه بيشتر در زمان خواندن صيغه يا خطبه محرميت پهن مىشود، در بيشتر مناطق كشور عزيزمان رايج است. سفره عقد با نمادهايى كه درون خود دارد، آيينها و محتواى خاصى را به نمايش مىگذارد كه هر كدام، به زمان باستان ايرانزمين برمىگردد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.