سنت جشن عروسى در چهارگوشه دنيا

TOURISM - - گردشگران -

آيا ميدانيد سياهپوستان آمريكا، مردم استراليا، هند، ژاپــن، مالزى، مكزيــك، فيليپين، روســيه و مراكش چه آداب و رسومي براى جشنهاى عروسىشان دارند؟

■ سياهپوستان آمريكايى تازهعروس و داماد بعد از اينكه عقد شدند، در محل راه ميافتند و جارو بر طبل ميكوبند تا همه از پيوند آنها باخبر شوند.

البتــه ايــن رســم بــه دوران بــردهدارى در آمريكا برميگردد كه سياهپوستان اجازه ازدواج رسمي و قانونى نداشتند. عروسهاى سياهپوســت آمريكايى با استفاده از پوســته صدف لباس يا موهايشان را تزيين ميكنند يا اين شــىء زيبا را در گردنبند يا دستبندشان بهكار ميبرند. صــدف در جنوب اقيانــوس آرام و آفريقــا بهعنوان پول استفاده ميشود و نماد بارورى، زيبايى و قدرت است.

■ استراليا در استراليا گل تلفونى نماد زندگى است و عروسها تاجى از اين گل به سرشــان ميزنند. عروسخانمها براى نمادينكردن مفهوم خوشــبختى به يك نعل اســب روبان مييزنند و به بازويشان ميبندند.

■ چين

خانه پدرى عروس و داماد براى روز جشــن به رنگ قرمز تزيين ميشود. مراسم عقد بهجاى آنكه سر ســاعتى بهخصوص مثلاً 11 شروع شــود، در نيمساعتها برگــزار ميشــود، مثلاً 11 و 30 يــا 12 و 30 دقيقه و... . چينىهــا معتقدنــد ازدواج موقعيــت زن و مــرد را ارتقا ميبخشــد، بنابراين از همان لحظه عقد عقربههاى ساعت هــم بايد رو به بالا حركت كنند نه پايين! ســپس زنهاى فاميل به عروس زيورآلات طلايى هديه ميدهند.

■ هند

عروس يك انگشــتر الماس به انگشت ميكند، البته نه به خاطر درخشــش و زيبايىاش، بلكــه چون هندىها باور دارنــد الماس آتش، مارها، بيمارىها، دزدان و ديگر نيروهاى شــر را از زندگــى دور ميكند. در اين جشــن شــيرينى نمادى از شيرينى زندگى، تخممرع نماد بارورى و پول نماد رفاه اســت. در پايان عروســى هم برادر داماد روى ســر زوج جوان گلبرگ گل ميريزد تا بلا و شر از آنها دور شود.

■ كرهجنوبى

عروســى در خانه پــدرى عروس برپا ميشــود. در عروســى اين مردم اردك هم وجــود دارد، زيرا كرهاىها اردك را همســر زندگى ميدانند. در طول جشن عروسى، دامــاد به مادرزنش يك غاز وحشــى هديــه ميدهد. اين هديه نماد اين اســت كــه او يك عمر مراقب عروســش خواهد بود.

■ مالزى در جشــن عروســى، دامــاد بچههاى فاميــل را دور خــود جمــع ميكند و به آنهــا ســينىهايى ميدهد كه به خانــه عروس ببرند. در اين ســينىها انــواع خوراكىها و اســكناسهايى وجــود دارد كه به شــكل گل و حيوان تا شــدهاند. عــروس و داماد به مهمانهايشــان تخممرغهاى پخته تزيينشده ميدهند كه نماد بارورى است.

■ مراكش عروســىهاى ايــن ملت معمــولاً در پاييــز برگزار ميشــود، زيرا فصل برداشــت محصول و نماد خوشبختى و رفاه اســت. بيشتر عروس و دامادها رنگ زرد روشن و سبز را براى تزيين جشن خود انتخاب ميكنند، زيرا اعتقاد بر اين اســت كه شــيطان از زرد روشــن ميترسد و سبز هم خوشبختى ميآورد. مراكشىها براى بركتبخشيدن به زندگى عروس و داماد به آنها ســكه طلا هديه ميدهند يا موهاى عروس را با سكه تزيين ميكنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.