چرا به طبيعتگردى علاقه داريم؟

TOURISM - - كولهپشتي -

■ تورهـاى طبيعتگـردى ايـن روزهـا بسـيار پرطـرفدار شـدهاند. بسـيارى از آژانسهـاى مسـافرتى اقـدام بـه برگـزارى تـور طبيعتگردى مىكننـد، اما دليل اين همه محبوبيت چيسـت؟ چرا ارتبـاط بـا طبيعت و زندگـى بيرون از شـهر تا اين حد دلچسـب و مهم شده است؟ با ما همراه باشيد تـا توضيح دهيـم چرا بايـد گاهى اوقات بـه دامان طبيعـت پناه برد و چرا بايد با تورهاى طبيعتگردى همراه شد.

طبيعتگــردى يــا همــان اكوتوريســم نوعــى از گردشــگرى اســت. در طبيعتگردى، گردشگران به دامان طبيعت مىروند و به تماشــاى مناظــر بىنظير، گونههاى گياهــى و جانــورى مىپردازنــد. اين نكتــه را فراموش نكنيــد كه صرفــاً ديدار از محيطزيســت و مناظر طبيعى مطرح نيســت. آموزش و سودرسانى به جوامع محلى هم بســيار واجب است. انجمن بينالمللى اكوتوريسم، تعريف طبيعتگــردى را اينگونه بيان مىكند: »بومگردشــگرى ســفرى مســئولانه به مناطق طبيعى اســت كــه در آن به حفــظ محيطزيســت و رفاه مــردم محلى تأكيد شــود«. علاوهبر اينها، طبيعتگردى نوعى ورزش است؛ ورزشى سالم، پرنشــاط و البته انسانســاز كه از دوران قديم هم موردتوجه بســيار بوده اســت. عشــق بــه ماجراجويى و تماشاى طبيعت شگفتانگيز همواره شما را وادار به ديدن طبيعت و جاذبههاى شگفتانگيز آن مىكند.

آرامـش در آغوش طبيعت: گاهى اوقات شــما گلدانــى را در خانــه يا محــل كارتان قــرار مىدهيد. به آن گلدان مىرســيد و از ديدنش لــذت مىبريد. اين كار كمترين نياز ما انسانها به طبيعت است. ارتباط با طبيعت يكى از نيازهاى مهم در زندگى محسوب مىشود. زندگى ما از ابتدا به طبيعت وابســته بــوده و خواهد بود. در كنار زندگى ماشــينى و پرهياهوى مدرن امروزى، تنها آغوش طبيعت است كه مىتواند شما را به آرامش حقيقى برساند؛ مانند لذت ديدن جادههاى زيبا، كشف و ديدن مناطق بكر و دســتنخورده، تماشــاى درياچههاى كوچك، تماشاى غروب آفتاب و كمپ در مناطق سرسبز و خوشآبوهوا. اينها تنها بخشــى از ويژگىهاى طبيعتگردى است. سفر بــه طبيعت براى ما انســانهايى كــه در جوامع بزرگ و مدرن شهرى رشد يافتهايم، بسيار واجب است. شما هرچه بيشتر از طبيعت دور باشيد، بيشتر دچار مشكلات جسمى، روحى و روانى مىشــويد. ما زمانى كــه از طبيعت دور مىشــويم، رنج مىبريــم. بوييدن عطر گلهــا و گياهان، گوشدادن به نغمههاى طبيعت و لمس ســختى و استوارى ســنگها و صخرهها از جمله كارهايى اســت كه پنجرهاى جديد و خاص از زيبايىهاى زندگى را براى ما مىگشايد. آشنايى با سادگى و بىپيرايگى مردم روستاها و عشاير و نحــوه اتراق و امرار معاش آنها، نزديكى با فرهنگ اقوام گوناگون ايرانزمين، سرشارشــدن از انرژى و نزديكى به خويشــتن خويش از ديگر مواهب منحصربهفردى است كه طبيعتگــردى با خود به همراه مــىآورد. طبيعتگردى و همراهشــدن با تورهاى آن فرهنگ و شرايط خاصى دارد. اين ســفرها با ســفرهاى معمولى به مكانهاى گردشگرى، تاريخــى و... تفاوتهــاى زيــادى دارد. در طبيعتگردى خبرى از هتلهاى پنجســتاره و امكانات آنچنانى نيســت و ســفر شما از خانه شروع مىشود؛ زمانى كه طبيعتگرد در حال انتخاب وســايل موردنياز براى ســفر اســت. شما بايد با يك كوله ســبك كه به كوله طبيعتگردى معروف اســت، به دامان طبيعت برويد. سعى كنيد لباسهاى سبك و آســتينبلند بپوشيد كه رنگى متناســب با طبيعت دارند و زود هم خشــك مىشــوند. لباسهايتان را مناسب فصل انتخــاب كنيد و از پوشــيدن لباسهــاى پرزرقوبرق كه باعث جلــب توجه مردم محلى مىشــود، خوددارى كنيد. شما در طبيعتگردى نيازى به وسايل سنگين الكترونيكى نداريد. داشــتن يك گوشــى همراه، پاوربانك و اسپيكر كوچك قابل حمل كافى است. اگر قصد كمپ داريد، يك چادر و ملحفه ســبك همراه خود داشــته باشيد. حتماً مواد دفعكننده حشــرات، ضدآفتاب تهيهشــده از مواد طبيعى، كيــف كمكهــاى اوليه، عينــك آفتابى، ليــوان، چاقوى جيبى چندكاره كه معمولاً به همراه قاشــق و چنگال است، مســواك، چراغقــوه، كلاه آفتابــى و ژل ضدعفونىكننده براى اســتفاده بعد از دستشويى را همراه خود داشته باشيد. تورهــاى طبيعتگــردى معمولاً جزو تورهــاى يكروزه هســتند. تور يكروزه هزينه و زمــان كمترى دارد. فقط كافى اســت تا يك روز از آخر هفته خود را به اين تورها اختصاص دهيد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.