عنكبوتهرىپاتر دركرمان!

TOURISM - - كولهپشتي -

■ حشرهها دنياى وسيعى دارند، بهطورى كه داراى جمعيتى نزديك به انسـانها و شايد بيشتر در ميان تمام موجودات دنيا هستند. اين جانداران هميشـه شگفتىهايى را نيز به همراه خود دارند كه جالب است از آن مطلع باشيد.

بندپايان از جمله اولين گونههايى بودهاند كه از گذشــته تابهحال بر روى اين كره خاكى زندگى مىكننــد، از اينرو بايــد انتظار دنياى وســيعى را نيز از آنها داشــته باشــيم. قدمت سالهاى زياد اين موجودات باعث شــده اســت كه گونههــاى آنها با اشكال متفاوت به وجود آيند.

شاخه بندپايان موفقترين جانوران هستند و در مقايسه با ساير شــاخهها از تعدد و تنوع بىشمارى برخوردارنــد، بهطــورى كــه از ميــان قريــب بــه يكميليون و 500هزار گونه جانورى شناختهشــده، 3/4 گونه آن را بندپايان به خود اختصاص مىدهند. بسيارى از اين بندپايان براى ما شناختهشده هستند، بهويژه حشرات كه در اكثر زيستگاهها بهسر مىبرند. موفقيــت اين شــاخه از جانــوران، نتيجه ســاختمان اساســى بدن بهخصــوص ســازمان قطعهقطعهاى و اســكلت خارجى كيتينى آنهاست. شايد با ديدن اين ســرفصل تعجب كنيد و آن را غيرضــرورى بدانيد امــا با توجه بــه نياز يك طبيعتگرد به آشناشــدن بــا طبيعت و ميراث جانــدار آن، فردى كه علاقه به طبيعتگردى دارد يا دوره راهنماى طبيعتگردى را مىگذراند، بايد نســبت به اين مباحث آگاهى كامل داشــته باشد، بنابراين با توجه به حضور بندپايان در طبيعت، شــناخت ويژگىهاى آنها، چرخه زندگى و نقشى كه در حيات انســانى دارند، اين آگاهى مهم است.

اگــر طبيعتگرد يــا كوهنورد هســتيد، زمانى كه وارد طبيعتهاى بكر مىشــويد، ممكن اســت با موجودات مختلف مواجه شويد كه از زهرآگينبودن آنها مطمئن نيســتيد يا نمىدانيد هنگام گزيدهشــدن چــه برخورد و اقداماتى لازم اســت. اگر هم فوبياى عنكبوت و ســاير بندپايان را داريــد مىتوانيد اين ترس را همراه ما كنار بگذاريد.

عنكبوتهـا را مىتوان دوسـت داشـت!

مىگويند در هر لحظه بهسختى مىتوانيد انسانى را پيدا كنيد كه فاصلهاش با يك عنكبوت بيشــتر از 3 متر باشــد. اگرچه سنجش چنين ادعايى چندان ساده نيست، اما چندان هم دور از ذهن به نظر نمىرسد.

اكونوميســت در مقالــهاى كه بــه عنكبوتها پرداخت، از نشــريه Nature نقل كرد كه برآورد مىشــود وزن عنكبوتهــاى روى زميــن به حدود 25 ميليون تن برســد. اين عنكبوتها ســالانه 400

بيست سال پس از مرگ آراگوگ، عنكبوتى در استان كرمان پيدا شده كه ظاهرى شبيه او دارد و به همين دليل »آراگوگ« ناميده ميشـود؛ اين عنكبوت چون شبيه به عنكبوت فيلمهاى هرىپاتر است، اين نام را برايش انتخاب كردهاند

تــا 800ميليون تن موجودات ديگر را مىخورند كه اين عدد از لحاظ مقياس با ميزان خوراك انســانها بر روى كره زمين يكســان اســت. كافى اســت اين عــدد را با وزن كل انســانهاى روى كره زمين (كه

بيــن 400 تا 500ميليون تن اســت) مقايســه كنيد. نقش عنكبوتهــا در خوردن پيكر ســاير جانداران و بازيافت ســريع آنهــا و بازگرداندن مــواد اوليه بــه طبيعت بــراى ادامه حيات اكوسيســتم بســيار حياتى اســت و كره زمين بدون آنها، احتمالاً شــكل متفاوتــى از حيات را تجربه مىكرد. شــايد برايتان جالب باشــد كه در حال حاضر بر اســاس كاتالوگ جهانى عنكبوتها، بين 40 تا 50هزار گونه مختلف عنكبوت شناســايى شــده و اين تعداد دائم در حال افزايش است.

آراگـوگ گرگـى هرىپاتـر: عنكبــوت غولپيكــر هرىپاتــر، عنــوان گونــه جديــدى از عنكبوتهاى گرگى است كه توسط محققان ايرانى از جمله عليرضا زمانى، پژوهشــگر دانشگاه تهران و عنكبوتشــناس، شناسايى شده و به دليل شباهت زيادش به »آراگوگ«، عنكبوت غولپيكر فيلمهاى تخيلــى هرىپاتر، همين نام را به خود اختصاص داده اســت. وى توضيح مىدهــد كه به دليــل همزمانى كشــف اين عنكبوت با بيســتمين ســالگرد ساخت اين مجموعه، محققان تصميــم گرفتند كه اين گونه را »آراگــوگ« نامگــذارى كنند. ايــن گونه جديد عنكبوت با نام ‪Lycosa Aragog‬ ، يك عنكبوت ماده اســت كه اولين بار در منطقهاى كوهستانى در اســتان كرمان توســط عليرضا نادرى، حشرهشناس كشف شد. مشــخصات ظاهرى اين عنكبوت به اين شــرح اســت: طول بدنش بدون در نظر گرفتن پاها، 2/6 ســانتىمتر اســت و قســمت بالاى بدن را دو رديف موى ســياه و ســه رديف موى سفيد پوشانده اســت. همچنين زير شــكم اين جانور پوشش موى ســياه و ســفيد دارد. روى قســمتهاى جانبى دهان اين عنكبوت پوششى از موهاى سياه قرار گرفته كه ظاهرى متفاوت به او مىدهد.

جانور خارقالعاده: در فيلــم هرىپاتر هر هشــت چشــم آراگوگ نابينا بود، اما عنكبوتهاى گرگــى بــه خاطر وجــود يك لايــه بافت بــه نام ‪iridescent tapetum‬ )بــه فارســى: پــرده درخشان) در پشت شبكيه دو جفت از چشمهايشان، ديد نســبتاً خوبى دارند. اين پرده نور را در تاريكى بازتاب مىكند و باعث مىشود چشمهاى حيواناتى مانند گربههــا در تاريكى بدرخشــد. عنكبوتهاى گرگى همچنين توجه عجيبى به خانوادهشــان دارند. مادهها تخمهايشــان را روى بدن خود حمل مىكنند و عنكبوتهــاى از تخم درنيامده را بهطور متناوب در معرض آفتاب قرار مىدهند تا رشــد ســريعترى داشته باشند. بعد از تولد، مادر بچهها را روى پشت خــود حمل مىكند و در چنــد هفته اول به آنها غذا مىدهــد. به گفته پژوهشــگران، اين عنكبوت حدود 3 ســال عمر مىكنــد و در طول عمر خود هرگز تار نمىتند. روزها را در مخفيگاه خود سپرى مىكند و شبها به شكار مىرود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.