ماهىُُ غَُرغركنندهخليجفارس

TOURISM - - پرسه -

■ ماهى شوريده كه به گويش بندرعباسىها »موش دندان« ناميده مىشود، يكى از ماهىهاى محبوب جنوب كشــور اســت. اين ماهى در فك جلو دو دندان شــبيه دندان موش دارد و رنگ بدنش در پشــت و در قســمت شــكم نقرهاى و پولكهاى آن ريز اســت. شوريدهماهيان باله پشــتى بلندى دارند كه تا نزديك دم آنها مىرســد. يكى از ويژگىهاى بارز اين خانواده داشــتن خط جانبى بســيار پيشرفته است كه مثلاً در ماهــى شــوريده تا انتهاى باله دمى هم مىرســد، در حالى كه اين خط در بهتريــن حالت در ماهىهاى ديگر تا ابتداى ســاقه دمى گســترش يافته اســت. همچنين اين ماهىها داراى اتوليت يا ســنگ گوشهاى بســيار بزرگى هســتند كه نام جنس ماهى شــوريده يعنى اتوليت نيز بر همين اســاس انتخاب شــده اســت. اكثر اين اتوليتها نقوشــى دارند و مثلاً در ماهى شــوريده نقش يك نوزاد قورباغه بر روى آن ديده مىشــود. از ديگر ويژگىهاى خانواده شــوريدهماهىها قابليت ايجاد صوت در آنهاســت، براى همين آنها را ماهىهاى غرغركننده مىنامند. در اين توليد صوت، كيســه شــناى بسيار بزرگ اين ماهىها نقش دارد. كيسه شنا در اكثر شوريدهماهىها هويجىشكل و داراى زوائدى است. در سالهاى اخير به علت صيد بىرويه و استفاده از ابــزار غيراســتاندارد مانند تور ترال صيد ميگــو و صيد ماهيان كوچك و همچنين نامناســببودن فصل ممنوعيت صيد و گرماى شــديد هوا و كمآبى در منطقه هنديجان و خورموســى، صيد اين ماهى ارزشــمند با كاهش همراه بوده است. ظاهراً در برخى كشورهاى حاشيه خليجفارس فعاليتهايى براى پرورش مصنوعى ماهى شوريده انجام شده ولى چنين گزارشى در مورد ايران در دست نيست. ماهى شوريده، دوكىشكل و ظريف اســت. گوشــت ســفيد و كمتيغ آن هم بعد از پخت، نرم و لذيذ مىشود. اين ماهى را درسته و البته با شكم خالى مىتوان سرخ كرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.