حلوا، بهترين ماهى جنوب

TOURISM - - پرسه -

■ بهتريـن محـل بـراى خريدهاى سـنتى و بومى بازار قديم بندرعباس است كه بخشى از آن به بازار روز نيز شهرت دارد. براى گشتوگذار در اين بازار بايد تا بين خيابان شـهربانى و چهارراه برق برويد.

خرمــا، ادويــه و ترشــىهاى جنوبــى و پارچههاى رنگارنــگ را مىتوانيــد از ايــن بــازار بخريــد. بازار ماهىفروشــان در »پشت شــهر« قرار دارد كه بيشترين عرضه ماهــى و آبزيان در اين بازار صــورت مىگيرد. مجتمعهاى تجارى زيتون، سيتىسنتر، ستاره شهر، نيلى، ســتاره جنــوب و ملكه آســمانها از نقاطى هســتند كه مىتوانيد سوغاتى بهروزترى را در آنها خريدارى كنيد.

در بين تمام ماهيان جنوب »حلواســفيد« ممتازترين آنهاست. اين ماهى علاوهبر اينكه گوشت بسيار لذيذى دارد، از ظاهــر بســيار زيبــا و ويژگىهــاى خاصى نيز برخوردار اســت كه در ماهيان ديگر ديده نمىشود، مثلاً ضايعــات پاككردن اين ماهى در هــر كيلو به صد گرم بيشتر نمىرسد، در صورتى كه ماهىهاى ديگر ضايعات بيشترى دارند؛ يعنى اگر شما دو كيلو ماهى حلوا بگيريد و اين ماهى را تميز كنيد، در نهايت يك كيلو و 800 گرم از ماهى بهطور مفيــد باقى مىماند. حال اينكه در مورد ماهىهاى ديگر اين ضايعات، بعضى اوقات تا 500 گرم در هر كيلو مىرسد.

چـرا زبيدى؟ چرا خوزســتانىها به حلواســفيد »زبيدى« مىگويند؟ توضيح اينكه كلمه زبيدى به معناى برتر اســت و چون حلواســفيد بهتريــن، مرغوبترين و گرانقيمتترين ماهى درياى جنوب اســت، خوزستانىها به اين ماهــى زبيدى يا زبيده مىگوينــد؛ يعنى »برتر«. بعضى اوقات اين ماهى در ابعداد و وزن بســيار كوچك 30 گرمى (هته) در بازار نيز بهفروش مىرسد.

قيمت اين ماهى در بازار بر اســاس اندازه و وزنش رقم مىخــورد. حلواســفيد پولكهاى بســيار ظريف و حساســى دارد كه از زمان صيد تا فروش با تماس دست و هنــگام يخگيرى ريخته مىشــود و معمولاً هنگامى كه در معــرض فروش قرار مىگيرد، روى ســطح بدن ماهى پولــك وجود ندارد، مگر در زيــر بالههاى آن كه مقدار كمــى باقى مىماند. براى شــناخت تازگــى اين ماهى، علاوهبر فشــاردادن مناســب انگشــت بر روى كمر آن و باقىنماندن اثر انگشــت بر روى بدنش، بايد آبشــش ماهى را نيز بررسى كرد، چشمهاى آن هم نبايد گود رفته باشــد. مهمترين قسمت بررســى تازهبودن ماهى زبيدى فشاردادن سر آن است.

با دو انگشــت بين صورت و ســر ماهــى را كمى فشار مىدهيم تا مقدار كمى آب لزج از آبشش آن خارج شــود، اگر آب لزج خارجشده رنگ كاملاً سفيد و شيرى غليظ و چسبنده داشت، اين ماهى بهطور حتم تازه است، وگرنه هر رنگ ديگرى (قرمز، قهوهاى و...) داشت، ماهى تازگى بالايى ندارد.

اگر رنگ آب لزجى كه با فشــاردادن سر ماهى از آن خارج مىشــود، ســفيد و قهوهاى بود، اين ماهى سالم اســت ولى آن تازگى و كيفيت درجه يكى را ندارد. اگر ماهــى زبيدى خريدارى كرديد و موقع پاككردن شــكم ماهى درون آن تخم ماهى يا »اشــبل« بود تعجب نكنيد، زيرا لذيذترين اشبل ماهى جنوب نيز متعلق به اين ماهى است و مىتوان آنرا مثل گوشت ماهى سرخ و ميل كرد. رنگ گوشت ماهى زبيدى سفيد است ولى قسمت درون شكم يا ســر ماهى رنگ سياه روشنى دارد كه علتش به دليل چربى خاصى است كه در اين ماهى وجود دارد.

ماهــى زبيدى از انواع ماهى اســتخوانى اســت كه دو نوع حلواســفيد و حلواسياه دارد. گوشت حلواسفيد به سهولت از اســتخوان جدا مىشود و ســر ماهى كوچك است. معمولاً اين ماهى را بهصورت شكمخالى در روغن ســرخ مىكنند. ماهى حلوا گوشــتى اســت و تيغ ندارد، اما ماهى حلواســياه براى سرخكردن، ماهى مناسبترى اســت. اين ماهى، گوشت ســفتترى دارد، اما مزهاش مانند حلواسفيد است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.