مهمانى در خانه نيما

TOURISM - - چهار گوشه ايران -

رئيس اداره ميراثفرهنگى نور گفت: محل زندگى نيما شــاعر بلندآوازه، در حال حاضر بهعنوان پايگاه خانه نيما در يوش و سايتموزه نيما شناخته ميشود و بسيارى از آثار و بعضى از ملزومات زندگى وى در اين خانه در معرض ديد بازديدكنندگان قرار گرفته است. عليرضا شجاعىنورى خاطرنشان كرد: محل زندگى نيما در سال 1368 با تلاش سازمان ميراثفرهنگى، صنايعدستى و گردشگرى به ثبت ملى رسيد. رئيس اداره ميراثفرهنگى، صنايعدستى و گردشگرى نور با اشاره به اينكه سالانه جهت نكوداشت اين شــاعر فرهيخته مراســمي در ســالروز ولادتش با تلاش يك ســازمان مردمنهاد و دوســتداران شعر و شاعرى و اديبان برجسته كشور و بهويژه شعراى بنام شهرستان نور برگزار مىشــود، افزود: ســالهاى گذشته اين مراســم بهصورت دولتى برگزار مىشد اما امســال ادارههايى چون ميراثفرهنگى، صنايعدســتى و گردشگرى، اداره فرهنگ و ارشاد، استاندارى و ديگر نهادها بهعنوان همكار در كنار اين سازمان مردمنهاد بودند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.