اين گردشگرى حال اقتصاد فارس را خوب ميكند

TOURISM - - چهار گوشه ايران -

پيشــرفتهاى علمي كه پزشــكان شيراز در طول ســالهاى اخير كسب كردند، باعث شده اين شهر به قطب پزشكى تبديل شود و شيراز همواره محل رجوع بيمارانى از سراســر كشور بهويژه جنوب باشد. اين در حالى اســت كه گردشــگرى ســلامت بهعنوان يكى از ابعاد حوزه گردشگرى اين روزهــا مىتواند كمكحــال مؤثرى براى اقتصاد فارس و كشــور باشــد و با وجود مشــكلات اقتصادى، ارزآورى مناسبى را به همراه داشته باشد.

بــه گــزارش مهــر، معــاون درمان دانشــگاه علومپزشــكى شــيراز در رابطه بــا برنامههاى اين دانشــگاه بــراى جذب گردشــگر ســلامت گفــت: از ابتــداى ســالجارى تاكنون حدود دوهــزار و 70 نفر گردشــگر ســلامت وارد استان فارس شدهاند. عبدالخالق كشــاورزى بيان كرد: اين گردشــگران بيشتر براى جراحى چشــم، جراحى پلاستيك و همچنين جراحىهاى تخصصى پيوند اعضا و... به استان فارس آمدهاند.

وى در پاســخ به اين پرسش كه بيشــتر اين بيماران از چه كشورهايى بودهاند، ادامه داد: بيشتر گردشگران سلامت از كشورهاى عمان، عراق و قطر بودهاند، البته از برخى از كشورهاى اروپايى ازجمله انگلستان و سوئد نيز بيمارانى داشتهايم. معاون درمان دانشــگاه علومپزشكى شــيراز با اشــاره به اينكه آمار گردشگران سلامت از اروپا در حال افزايش است، افزود: براى اغلب بيمارستانهاى خصوصى شيراز مجوز ملى جذب گردشگر سلامت صادر شده كه اين امر در افزايش تعداد بيماران خارجى تأثير بســزايى داشته است. دكتر كشاورزى در بخش ديگرى از سخنان خود از انعقاد قراردادى بين عمان و دانشگاه علومپزشكى شيراز براى راهاندازى يك كلينيك خبر داد و تأكيد كرد: بر اين اســاس مقرر شده كه 50 درصد اعتبار توســط سرمايهگذار و مابقى توســط دانشــگاه علومپزشــكى شيراز تأمين شــود كه اين امر در افزايش گردشــگران حوزه ســلامت نيز تأثيرگذار اســت. وى گفت: در اين راستا مقرر شده كه پزشــكان متخصــص از شــيراز اعزام شوند و بيماران را ويزيت كنند اما جراحى بيماران در بيمارســتان دولتى و تخصصى شيراز انجام شــود. معاون درمان دانشگاه علومپزشــكى شــيراز افــزود: علاوهبــر ايــن، برنامههايى براى اعــزام بيماران از تاجيكســتان و عراق نيــز بهصورت ويژه در دســتور كار است. البته بايد بهگونهاى برنامهريزى شود كه درمان در شيراز بهصرفه باشد.

■ گردشگرى سلامت اشتغال را هم رونق مىدهد مديركل ميراثفرهنگى، صنايعدســتى و گردشــگرى اســتان فــارس هم گفت: بهطور حتم اگر در حوزه گردشگرى سلامت موفق به جذب گردشگر شويم، علاوهبر ارزآورى مىتــوان در حوزه اشــتغال هم به موفقيت دســت يافــت. مصيب اميرى با تأكيد بر اينكه براى جذب گردشــگر سلامت هدفگذارى شده است، ادامه داد: بايد سازوكارهاى جذب گردشگر سلامت را در نظر بگيريم تا بتوانيم در اين حوزه نيز در جذب گردشگر موفق عمل كنيم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.