دروازههاي قديمي اروميه احيا ميشود

TOURISM - - چهار گوشه ايران -

رئيــس شــوراى اســلامي شــهر اروميــه از احياى دروازههــاى قديمي شــهر خبــر داد. محمدرضــا عليزاده موضوع »اروميه شــهر گردشــگرى سال 2020 ميلادى« )1399 شمســى) را در رونق و شناســاندن اين شهر مؤثر دانســت و احياى بافت تاريخــى و دروازههاى قديمي را در اين راســتا مهم برشــمرد و گفت: شوراى اسلامي شهر اروميه در ســال گذشــته مصوبهاى را گذرانده اســت كه طبق آن مقرر شــد نسبت به بازسازى يكى از دروازههاى تاريخى شهر اروميه كه طرح آن موجود و به لحاظ ملكى بلامعارض باشــد، با هماهنگــى اداره كل ميراثفرهنگى، صنايعدســتى و گردشگرى و شــهردارى اروميه اقدامات لازم صورت گيرد. وي افزود: در جلســهاى كه با معاونت عمرانى شــهردارى اروميه داشــتيم، تأكيد شــد كه ظرف دو مــاه آتى، مطالعــات لازم براى احيــاى حداقل يك يا دو مورد از اين دروازهها انجام شــود. به واقع لازم است محدوده تاريخى شهر اروميه مورد مطالعه و صيانت قرار گيرد؛ چراكه گردشــگرى كه وارد شهر ميشود، به خاطر رؤيت تاريخ اين شهر به اينجا ميآيد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.