آغاز پنجمين فصل كاوشهاى باستانشناسى در نوشآباد

TOURISM - - چهار گوشه ايران -

مدير شــهر زيرزمينى نوشآباد از آغــاز پنجمين فصل كاوشهاى باستانشناســى در اين مجموعه باســتانى با كسب مجوزهــاى رســمى از پژوهشــكده ســازمان ميراثفرهنگى، صنايعدســتى و گردشــگرى خبر داد. به گزارش ايســنا، على طاهرى اظهــار كرد: اين كاوشها با هزينــه 4ميليارد ريال از محل اعتبارات شــهردارى نوشآباد و سازمان ميراثفرهنگى، صنايعدســتى و گردشــگرى بــا نظــارت پايــگاه پژوهشــى ميراثفرهنگــى نوشآبــاد انجام مىشــود. وى افــزود: فصل پنجــم كاوشهاى باستانشناســى شــهر زيرزمينــى نوشآباد شــامل لايهروبى دو كارگاه آبانبارهاى مركزى و چالهســى بوده و شناسايى ورودىهاى تازه كشفشده منطقه منتظرى و گورستان چهلدختران به مدت دو ماه خواهد بود. طاهرى تأكيد كرد: شــهر زيرزمينى نوشآباد بهعنــوان بزرگترين معمارى دســتكند جهان مورد استقبال گردشــگران خارجى قرار گرفته است و بايد براى معرفى آن و همچنين كشف همه فضاهاى آن تلاش كنيم كه اين امر نيازمند عزم و اعتبار ملى اســت. مدير شهر زيرزمينى نوشآباد گفت: كشف آثار شناسايىشده شامل آثار معمارى دســتكند، پاياب، قنات و دستكهاى منشعب از آن، مجموعه بىنظيرى را به وجود آورده كه راه را براى ثبت جهانى شهر زيرزمينى نوشآباد هموار مىكند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.