مهر اصالت يونسكو بر دو اثر دستي بوشهر

TOURISM - - نقش و نگار -

سرپرســت ادارهكل ميراثفرهنگى، صنايعدســتى و گردشــگرى بوشهر گفت: از 50 اثر جمهورى اسلامى ايران كه موفق به دريافت مهر اصالت صنايعدستى از سازمان علمىفرهنگى ســازمان ملل متحد (يونسكو) شــدند، 2 اثر متعلق به بانوان هنرمند اين اســتان اســت. به گزارش ايرنا، ارغوان مهدىزاده افزود: مراسم داورى شوراى جهانى صنايعدســتى WCC)( به منظور ارزيابى آثار هنرى و محصولات باكيفيت و مرغوب صنايعدستى هر دو سال يكبار برگزار مىشود و در اين مراسم آثارى كه مبين هويت فرهنگى و ملى كشورها و داراى خلاقيت در طرح، روش توليد و استفاده از مواد اوليه طبيعى در خلق اثر باشد، موفق به دريافت گواهىنامه جهانى مىشود. وى بيان كرد: پس از اعلام نتايج داورى شوراى جهانى صنايعدستى، لطيفه عبدالهى در رشته خوسدوزى و جانافــروز كاويانــى در رشــته رندبافى موفق به كســب مهر اصالت صنايعدســتى يونسكو شدند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.