خوابيدن بين زمين و آسمان

TOURISM - - مسافر -

شــايد شــما هم هنگامىكه براى كمپينگ يا چادرزدن روانه طبيعت مىشويد، با خود مدام مىپرســيد كه كجا چادر را برپا كنيد، بهتر اســت. بعضى از مناطق زمين شــيب دارد، بعضى جاها پر از ســنگهاى ريز و درشــت و تيز اســت. گاهى نگران ورود حشــرات و مورچهها به درون چادر هستيد (مخصوصاً اگر خوراكى شيرينى درون چادر داشته باشيد). گاهــى به دليل بارندگى زمين خيس اســت. تمــام اين موارد و البته دلايلى بيشــتر باعث ساختهشدن يكى از عجيبترين وسايل سفر يعنى چادر مسافرتى معلق شده است. چادرهاى ســفرى معلق »‪TreePod Camper‬ « يكي از انواع اين چادرهاســت. در اين نوع چادر شما ديگر بر روى زمين نمىخوابيد. اين چادر بر شاخههاى محكم درختان نصب مىشود و از زمين فاصله دارد. همچنين كمى حالت تابمانند را در هنگام استراحت براى شما تداعى مىكند و اگر محيط مناسبى براى نصب آن پيدا كرديد، بسيار عالى است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.