طعم تيز و تند رول ميگو

TOURISM - - گردشگري غذا -

ســنگاپور يكــى از محبوبترين و پرطرفدارترين كشــورهاى آســيايى در بين گردشــگران اســت كه ســالانه مســافران زيادى براى بازديد از جاذبههــاى طبيعى و ديدنىاش به آن ســفر مىكنند. رول ميگوى فلفلى نوعى اســنك است كه طعمى تند و خوشمزه دارد. اين اسنك جزء يكى از محبوبترين غذاهاى اين كشور بهشمار ميرود و فقط در ســنگاپور ديده مىشــود. رول ميگو در طعمها و شكلهاى مختلف تهيه شده و با توجه به برند آن در قالب بســتهبندىهاى متنوعى بهعنوان سوغات سنگاپور ارائه مىشود. بر روى بستهبندى اين رولها معمولاً تصويرى از مرلايون وجود دارد. مرلايون نماد سنگاپور است كه تصوير آن را مىتوانيد بر روى بسيارى از برترين سوغات اين كشور مشاهده كنيد. با توجه به متنوعبودن طعم اين رولها امكان چشيدن آنها قبل از خريد براى شما وجود دارد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.