پيرترين جراح دنيا را بشناسيد

TOURISM - - حياطخلوت -

شايد باورش كمي عجيب باشد كه قديميترين جراح دنيا قادر است روزى 4 عمل انجام دهد. پيرترين جراح دنيا به سن اعتقادى ندارد و باور دارد كه در سن 89 سالگى نبايد متوقف شــد. او با شــعار »هر روز پرانرژىتر از ديروز«، مصمم به راه خود ادامه مىدهد. »الا ايلينچنا لووشــكينا« در يكى از بيمارســتانهاى مسكو در سن 89 سالگى روزانه 4 عمل جراحى انجام مىدهد. او ازدواج نكرده اســت و با برادرزاده معلول خود و 8 گربهاش زندگى مىكند. آغاز جراحى وى در ســال 1950 بوده و 67 سال در اين زمينــه تجربه دارد. جالب اســت بدانيــد اين فرد تاكنون هيچ اشــتباهى در جراحى خود نداشته و در 10هزار عمل موفق توانسته با انجام روشهاى خلاقانه آمار خطا در عمل را به حداقل ميزان خود برســاند. از او راز زندگى كارى طولانى و پرجنبوجوشش را پرسيدند و فقط گفت: راز خاصى وجود ندارد، من فقط مىخندم و هر غذاى خوشمزهاى را نيز مىخورم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.