تداوم بارش باران در نقاط مختلف كشور

TOURISM - - حياطخلوت -

براساس پيشبينىها و هشدارهاي سازمان هواشناسى، امروز يكشــنبه (20 آبان) بــارش در جنوبغرب و جنوب كشــور ادامه پيــدا مىكند و گســتره آن مركز و شــرق را دربــر خواهد گرفت. ادامه فعاليت اين ســامانه بارشــى فردا دوشنبه (21 آبان) در مركز و شمالشرقى كشور پيشبينــى مىشــود. از بعدازظهــر امــروز بهتدريــج با شمالىشدن جريانات روى دريــاى خــزر بــارش در ســواحل غربــى آن آغــاز و گســتره بارشهــا روز دوشــنبه 21( آبــان) علاوهبــر ســواحل غربــى بــه ســواحل مركــزى دريــا و شــمالغربى كشــور كشــيده مىشــود. فــردا دوشــنبه 21) آبــان) نيــز دريــاى خــزر مــواج پيشبينــى شــده اســت. آســمان تهــران امــروز و فــردا (20 و 21 آبــان) نيمهابرى، اوايل شــب ابرى همــراه با بارش پراكنــده خواهد بود. بيشترين و كمترين دماى پايتخت امروز يكشنبه به 16 و 10 درجه سانتىگراد و فردا دوشنبه به 17 و 10 درجه سانتىگراد ميرسد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.