حركت در زير ساباطهاى »رزه«

TOURISM - - ايرانگشت -

»درميان« در شــرق خراسانجنوبى واقع شده است و از لحاظ وجود آثار فرهنگى و تاريخى از غنىترين شهرستانهاى اين استان محسوب مىشود. »طبس مسينا« و مناطق اطراف آن در 30 كيلومترى شهر اسديه از لحاظ تاريخى و باستانشناسى منطقهاى بسيار غنى اســت، از جمله »رزه« روستايى در دهستان »طبس مسينا« در بخش گزيك كه بافت تاريخى خود را حفظ كرده و از ويژگىهاى منحصربهفرد آن ساباطهاى تاريخىاش است. »ســاباط« اصطلاحاً به تونلهايى گفته مىشود كه بهعنوان سايبان و كانالهاى جابهجايى هوا اســتفاده مىشــدهاند، به اين صورت كه خيابانها و كوچهها را مســقف مىكردند و در برخى مواقع قســمتى از خانه روى آن ســقف قرار مىگرفته است و مردم در سايهسار اين منازل حركت مىكردند. اين ســازه چندين فايده داشــته؛ يكى اينكه سايه ايجاد مىكرده تا وقتــى مردم از داخل كوچه حركت مىكردند، از تابش شــديد نور آفتاب در امان باشــند. دوم اينكه هوا به داخل خانهها هدايت مىشده و اين جريان هوا باعث خنكى مىشده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.