فوسا؛ مابين گربه و ميمون

TOURISM - - جهانگشت -

■ ماداگاسـكار در اقيانـوس هنـد و در نزديكـى سـواحل جنوبشـرقى آفريقا، يكـى از بهترين نقاط جهان براى تماشـاى گونههاى كميـاب حياتوحش سـياره زمين اسـت كه متأسفانه بسـيارى از آنها در معرض خطر انقراض قرار دارند.

»فوســا« بزرگتريــن جانور گوشــتخوار ســاكن جنگلهاى ماداگاسكار است. طول اين پستاندار در دوران بلوغ گاهى به 70 تا 80 سانتىمتر نيز ميرسد و وزن آن در حدود 10 كيلوگرم است. در نگاه نخست »فوسا« قيافهاى مابين گربه و ميمون پوزهدار دارد. اين جانور همچنين در صدر فهرست شــكارچيان ساكن ماداگاسكار قرار گرفته، اما متأسفانه تعداد اندكى از اين مخلوق شگفتانگيز باقى مانده كه هنــوز هم در حياتوحش ماداگاســكار زندگى مىكنند. از دســت رفتن زيســتگاه مهمترين عامل كاهش جمعيت اين پســتاندار محسوب ميشــود. فوسا جانورى قدرتمند با بدنى عضلانى است؛ بدنى كه با پوششى كوتاه از موهاى قهوهاىرنگ پوشــيده شده اســت. دم بلند اين جانور يكــى از ويژگىهاى منحصربهفرد و مشــخص آن بهشمار ميرود. اين دم همچنين نيمى از طول بدن فوسا را به خود اختصاص داده است.

فوســاها جانورانى با قدرت مناســب در بالارفتن از موانع هســتند. پنجهها و مچ قابل انعطــاف به آنها اجازه مىدهد كه بهســادگى از درختان بالا بكشند. دم بلند فوسا هــم تعادل بدن حيوان را حين حركت روى شــاخه و برگ درختان حفظ مىكند. همچون انســان، اين جانور نيز روى كف پا راه مىرود و اين مسئله امكان پرشى امن و باثبات را برايش فراهم كرده است.

فوسا شكارچىاي توانا در ميان ديگر حيوانات ساكن اين جزيره اســت. اين شكارچى از هنر استتار نهايت بهره را برده و با حملات غافلگيركننده شــكار خود را از پاى درمىآورد. از ســوى ديگــر، آنها چه در طول روز و چه شــبهنگام قدرت شــكار دارنــد و به لطــف چنگالها و دندانهاى تيز، بهســرعت شكارشــان را مىكشند. لمورها از جمله غذاهاى اصلى فوســا را تشكيل مىدهند، در عين حال ديگر پســتانداران كوچك، ماهى، پرنده، قورباغه و مارمولكها ديگر شكارهاى مرسوم فوسا هستند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.