جايىكه نمىتوان پابرهنه راه رفت!

TOURISM - - جهانگشت -

■ ماداگاسـكار بهعنـوان چهارمين جزيره بزرگ جهان، طبيعتى منحصربهفرد دارد. يكى از شگفتىهاى ايـن جزيـره، پارك ملى حفاظتشـده سينجىاست.

طبيعــت حفاظتشــده ســينجى Tsingy)( در نزديكــى ســاحل غربــى ماداگاســكار قــرار دارد. ايــن منطقه به مساحت 666 كيلومترمربع در سال 1990 به دليل موقعيت جغرافيايى منحصربهفرد و بىنظير خود، جنگلهاى حفاظتشده حرا، پرندگان وحشى و ميمون ليمور، بهعنوان ميراث جهانى يونســكو ثبت شــده است. ســينجى 70 متر از ســطح زميــن بلندتر اســت. در اين ارتفاعــات، قلهها عريان و مانند تيغ تيز هستند. در ارتفاعات پايينتر مىتوانيد پوشــش گياهى را ببينيد كه ريشــه آنها 10 متر پايين است. كلمه »سينجى« كلمهاى به زبان مالاگاسى و توصيفكننده زمينهاى ســنگلاخى كاســت در ماداگاسكار است. اين كلمه كه در انگليسى بهصورت »جايى كه هيچكس نمىتواند پابرهنه راه برود« معنى مىشود، توصيفى كاملاً بجا از اين وضعيت ارضى استثنايى است. ممكن اســت اين وضعيت ارضى ســنگهاى آهكى ساييدهشــده در جاى ديگرى در جهان وجود داشته باشد، اما هيچكدام بلندى، باريكى و گســتردگى اين سنگهاى مخروطى را ندارد. در پايين اين خشونت ظاهرى، دنياى فوقالعادهاى از درههاى جنگلى، غارهاى مرطوب و ســنگهاى كارســت سوزان به همراه گياهان و حيوانات مختلف در كنار هم زندگى مىكنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.