شاهميگوهايىكهبا آدمحرفمىزنند!

از هوور و شوريده تا كوسه و خرچنگ در بازار ماهى بندرعباس

TOURISM - - پرسه -

رضـا اردو/ همانطـور كـه مىدانيـم، خصوصيت اقليمى هر منطقه بهطور چشمگيرى در شكلگيرى شهر و تركيب معمارى آن منطقه نقش بسزايى دارد.

شــهر بندرعباس كه در حاشيه خليجفارس واقع شده، نمونه مناسبى براى نشــاندادن ارتباط مستقيم اقليم و شــكلگيرى بســتر موجود اســت، زيرا دريا نقش مهم و مســتقيمى در شــغل، فرهنگ و آداب و رســوم مردمان ايــن منطقه داشــته و دارد. از ديرباز تا به امروز، بازار نقش كليدى در شــكلگيرى شــهر داشته و هميشه مركز اصلى دادوستد و قلب اجتماعى شــهر بوده است، اما آنچه اهميت دارد و موجب تمايز فرم و كاركرد بازار مىشــود، اقليم اســت؛ همانطور كه دريا باعث شــكلگيرى و به وجــود آمدن نوعى بازار با كاركرد »فروش ماهى« شــده اســت. هرچند بــازار بهانهاى براى تقابل انسانهاســت، نقش اصلى را دريــا ايفــا مىكنــد. در واقع ذات وجــودى دريا مردمانى خونگرم، فروتــن و زحمتكش را خلق كرده و فرهنگى نو به وجود آورده اســت؛ دريا نقطهعطفى است بين انسان و بازار. اينجاست كه بازار معنايى جز خريدوفروش پيدا مىكند.

لبِ سـاحل: از سال 1381 كه بحث احداث اســكله صيادى در بندرعباس مطرح شــد، جلســات زيادى برگزار شد تا آنكه در شهريور 1384 حرفها جامه عمل پوشــيدند. اســكله طبيعتاً لب ســاحل و با فاصله از شــهر ساخته شد. قرار بر اين بود كه اسكله با بلوارى به مركز شــهر وصل شــود و بازار ماهى و پارك و پاركينگى هم پشــت آن ساخته شود. بلوارى كه اســكله را به شهر وصل مىكرد، به بلوار صيادان معروف شــد. بازار ماهــى و پاركينگــى دوطبقه به مســاحت 11هزار مترمربع در آن احداث شد و از آن بــه بعد اين منطقه برو بيايى پيدا كرد. حال بيش از ده سال از ســاخت بازار ماهى مىگذرد و حسابى براى خودش جايى باز كرده؛ بهطورى كه كمتر كسى هست كه به بندرعباس برود اما ســرى به بازار ماهى نزند. به ادعاى شهردارى بندرعباس، اين بازار بزرگترين بازار ماهى كشور است. به سمت بازار ماهىفروشان كه برويد، قبل از اينكه به محدوده مســقف برســيد، ماهىفروشــانى را مىبينيد كه در زيــر كپرهايى كه زنانشــان آنها را بافتهاند، يا در فضاى باز ســبدهايى از ماهى جلوى خود گذاشــتهاند و مشــغول فروش و پاككردن آنها هســتند. سمت هر كدامشان كه برويد، انــواع ماهــى را در دســت مىگيرنــد و از تازگى و خوشمزهبو دنتكتكش انمىگويند.

شــهردارى نتوانســت همه ماهىفروشان را زير محدوده مســقف جمع كند. البته بر ماهىفروشانى كه در فضاى باز ماهى مىفروشند، نظارت مىكنند، مثلاً فروش آبزيان حلال كنترل مىشود.

سـفره پربركت خليجفـارس: چنــد وقتى مىشــود فصل صيــد ميگو در درياى جنوب كشــور آغاز شــده اســت؛ فصلى كه از مهر شروع مىشود و تــا آذر ادامه مىيابد. فصل صيد كه از راه مىرســد، كارهاى خانه و خانهدارى تحتالشعاع قرار مىىگيرد.

زنان خانــه، كندوره به تن مىكننــد و برقع به صورت مىزنند تا در لــواى رنگينكمانى باس لباسهاى محلى دوشــادوش مردان در فصل صيد مشــغول كار شوند. فصل صيد ميگو كه تمام مىشود، بازار فروش

حسابى داغ مىشود.

كار و بـار پررونـق: اينجــا كار ماهــى و ميگوپاككنهــا حســابى ســكه اســت. متنوعبودن ماهىهــاى خليجفــارس موجــب شــده تــا بــازار ماهىفروشــان بندرعباس هم رنگارنگ از ماهىهاى مختلف باشد. ماهىهاى مختلفى هستند نظير شوريده، كفال، هوور، كفشــك، سنگســر و البته حلواسفيد كه يكــى از گرانترين و خوشــمزهترين ماهىهاســت، بهعــلاوه شــاهميگوهايى كه بــا آدم حرف مىزنند! اگر چشــم بيندازيد، هشتپا و كوســه و خرچنگ هم مىىبينيد. بــا آنكــه ديوارههــاى محدوده مســقف بازار شبكهاى است و هوا از ميــان آنها جريان دارد امــا همچنــان بــوى ماهى و ميگويى كه در بازار مىپيچد، تند اســت. به اين بــو بايد بوى تمر، ســير و رطب را نيز اضافه كــرد تا كاملاً حالوهــواى بازار توصيــف شــود. اگر مشــامتان را تيزتــر كنيد، بوى ماهــى پخته نيز از رســتورانى در همــان حوالــى بينى را پر

چنـد وقتى اسـت كه فصل صيـد ميگو در دريـاى جنوب كشـور آغاز شده؛ فصلى كه از مهر شـروعمىشود و تا آذر ادامـه دارد؛ فصل صيد كه از راه مىرسـد، كارهاى خانه و خانهدارى تحتالشعاع قرار مىگيرد. زنان خانه، كندوره به تن مىكنند و برقع بـه صـورت مىزننـد تـا در لـواى رنگينكمانـى لباسهاى محلى، دوشادوش مردان مشغول كار شوند

مىكند. اگر آن اطراف بوديد، براى صرف ناهار حتماً به آنجا برويد. بيشــتر خريداران از وضعيت بهداشت بــازار رضايت دارند اما قيمتهــا صداى بعضىها را درمىآورد. اگر به دنبال ماهى ارزانتر بوديد و شب هم در بندرعباس اقامت داشتيد، مىتوانيد شبهنگام 500 تا 600 مترى به ســمت غــرب از بازار فاصله بگيريــد و در جــاده ســاحلى از ماهيگيرانى كه آنجا بازار راه مىاندازند، خريد كنيد. ســاعت كارى بازار از 7 صبح شــروع مىشــود و تا 10 شب ادامه دارد. جمعهههــا هم تعطيل اســت. نزديككترين جاذبه

به بازار ماهىفروشــان حمــام گلههدارى بندرعبــاس اســت كــه در حــدود 700 متــرى بازار

قرار دارد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.