امروز 20 آبان روز بهيادماندنيكيش

■ جزيره غرق در شادي و سرور بوميان وگردشگران

TOURISM - - چهار گوشه ايران -

امــروز 20 آبانمــاه 97 روز كيش اســت؛ روزي براي نكوداشــت دردانه بىبديل ســرزمين ايــران و تكريم مردمان صاحبدل و سختكوشــى كه به همت و توان آنها اين جزيره تاريخــى و منحصربهفرد در مســير تعالى، توســعه، آبادانى و پيشــرفت قرار گرفته است. عليرضا قائديان، معاون گردشگرى سازمان منطقه آزاد كيش با تقدير از تدبير دكتر انصارىلارى در نامگذارى 20 آبان به نام »روز كيش« اين رويداد را فرصت مغتنمــى خواند كه ضمن ارجنهــادن به منزلت كيش و مردمان آن، ســاكنان نقاط مختلف كشور و گردشگران بينالمللى بيش از پيش با كيش، داشــتهها و ظرفيتهاى متنوع آن آشنا شوند. وى ادامه داد: ارائه تخفيف 50 درصدى در روز 20 آبان براى كليــه برنامههاى تفريحى و گردشــگرى و واحدهاى اقامتى با مشــاركت جوامــع صنفى مربوطه از جملــه اقدامات ويژه اين معاونت براى روز كيش اســت. قائديان با اشــاره به عضويت كيش در سازمان جهانى گردشگرى ملل متحد خاطرنشان كرد: رويكرد گردشگرى كيش بهعنوان يك »مقصد رويدادمحور« و برگزارى روز كيش و توسعه برنامههاى مخصوص براى اين روز در ســالهاى آتى مىتواند يك مزيت ويژه به مزيتهاى جــذب گردشــگر در اين جزيــره زيبا اضافه كنــد. به گزارش روابطعمومــى و امور بينالملل ســازمان منطقــه آزاد كيش، علــى عرب، مديرعامل شــركت عمــران، آب و خدمات كيش نيز بــا بيان اينكه تمامــى تاكســىها در روز كيش پرچمهاى كوچك به رنگ ســفيد و آبى نيلــى را روى خودروهاى خود نصــب مىكنند، افزود: براى ارائه خدمات رايگان حملونقل به گردشگران در روز كيش، يكهزار برگ بليت رايگان تاكسى براى مســافران و گردشــگران مبادى ورودى كيش تهيه شده اســت. ســقف اعتبار بليتهايى كه بهطور رايگان در محوطه مقابــل پايانه ورودى فرودگاه بينالمللى كيش به گردشــگران تقديم مىشود، 170هزار ريال است تا هزينه جابهجايى آنها از فرودگاه به نقاط مختلف شــهرى از اعتبار اين بليتها محاسبه و كسر شود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.