مهد اصلى فتوش،يونان است

TOURISM - - گردشگري غذا -

پايه اصلى ســالاد »فتوش« نــان و مهد اصلى آن لبنان اســت. براى تهيه اين ســالاد از نــان عربى پيتاي تنورى يا سرخشــده اســتفاده مىشــود. مواد اصلى آن هــم خيــار، كاهــو، گوجهفرنگى، تــرب، پيــاز، خرفه، نعنــاع، ســماق، آبليمــو و روغــن زيتون اســت، اما بههرحال تغيير شــكل در غذاها كاملاً عادى است و در كشــورهاى ديگر از پنير فتا، زيتون، جعفرى، ســير و... هم استفاده مىشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.