يك آش ساده و خوشمزه از ديار قوچان

TOURISM - - گردشگري غذا -

آش آبكــش يكــى از آشهاى ســاده و در عين حال بســيار خوشــمزه در خراســان رضوى بهويژه شــهر قوچان اســت كه به آن آش »ســوزمه« هم گفته مىشود. رشته آشى، ماست يا دوغ غليــظ، ســير، روغن محلى، نعناع خشــك و ادويهجــات لازم مثل نمك و زردچوبه محتويات اندك و ســاده اين آش هســتند. اگر براى درستكردن آش آبكش از رشتههاى آماده استفاده شود، مدتزمان طبخ آن كمتر از يكســاعت اســت اما اگر قرار باشــد به شــيوههاى سنتى رشته را خودشــان درست كنند، مدتزمان بيشــترى براى اين كار لازم است. اين روزها اغلب از رشتههاى آمــاده كه بعضــى از آنها كيفيت بســيار خوبى دارد، اســتفاده مىشــود، به اين ترتيب كه ابتدا مقدارى آب را جوش مىآورند و بعد رشــتهها را در آن مىريزنــد. معمولاً 10 دقيقه تا يكربع طول مىكشــد تا رشــتهها پخته شــوند. در ايــن فاصله بهترين كارى كــه مىتوان انجام داد، رندهكردن ســير و آمادهكردن يك ماهيتابــه براى انجــام كارهاى مرحله بعد اســت. روغن محلى را در ماهيتابه ريخته، پس از داغشــدن نعنــاع را در آن مىريزند و روغن و نعناع را حســابى مخلوط مىكنند. رشتههاى پختهشده را از آب بيــرون آورده، آبكــش مىكننــد و در همــان ماهيتابه مىريزند. رشــتههاى آش آبكش را در اين حالت تفت مىدهند و بــه آن نمك و زردچوبه ميافزايند. ابتدا ماســت يا دوغ غليظ را با سير رندهشده مخلوط مىكنند، بعد از تفتدادن رشته، آن را درون قابلمــه مىريزند و ماســت و ســير را هم به آن اضافه ميكنند و مىگذارند دم بكشد. از آنجا كه همه اجزاى آش پخته هســتند، دمكشــيدن آن مدتزمان طولانى نياز ندارد و بعد از چند دقيقه مىتوان آن را صرف كرد. گاهى آش آبكش را بدون دمكردن رشــتهها صرف مىكنند؛ يعنى بعد از تفتدادن، آن را در ظرف مىكشند و روى آن ماست مىريزند و ميل مىكنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.