متحيركنندهترينغذاىتايلند

TOURISM - - گردشگري غذا -

منطقه »ايسان« منشــأ محبوبترين و همچنين متحيركنندهترين غذاهاى تايلندى است و در بخش شمالشرقى اين كشور و نزديك به مرز لائوس واقع شــده است. با اين وجود گفته مىشود كه تايلندىها و افراد خارجى بهشدت به سالاد »سامتام پاپايا« )انبه هندى) خصوصاً مــدل وانيلى آن كه از مواد عجيب تهيه نشــده، تمايل و علاقه دارند اما با افزودن موادغذايى مختلف و عجيب، نظر و سليقه افراد نيز تغيير مىكند و امكان دارد ســالاد تايلندى پاپايا با ماهى تخميرشــده كه ســام تامپلا را به وجود مىآورد، موردعلاقه و مطابق با ذائقه هر كسى نباشد. اگرچه بوى نامطبوعى كه از تخمير غذاى دريايى سامتامپلا متساطع مىشــود، بر روى طعم غــذا تأثيرى نمىگــذارد اما اين موضــوع كه ظــروف غذا با توجه بــه روش پخت و تهيه غذا بوى بد به خود مىگيرند، مســئله مهمى است. اگر فردى با ماهى تازه تخميرشــده سامتامپلا را درست كند، تخميرىبودن ماهى منجر به كمى ترششــدن غذا مىشود. از سوى ديگر براى تهيه ســامتامپلا از ماهى تازه مرده استفاده مىشود كه بويى بسيار غيرقابل تحمل در بين برترين غذاهاى عجيب تايلند دارد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.